Spesialepisoder: Vi som bygger landet

Denne uken har vi lånt bort Noen har snakket sammen sin strøm til de fem ungdomspartiene på den norske sentrum-venstresiden.

Du vil høre fra Tobias Stokkeland, leder av av Grønn Ungdom, Astrid Hoem, leder av AUF, Alberte Bekkhus, leder av Rød Ungdom, Andrine Hansen-Seppola, nestleder i Senterungdommen og Synnøve Kronen Snyen, leder i SU. Tema er velferdsstaten og Fredrik Sørlie og Tiril Halvorsen snakker med dem om deres visjoner for fremtidens velferd.

Sammen har de skrevet dette:

Ved Stortingsvalget i 2021 fikk våre partier hundre mandater til sammen. Vi har et stort flertall av velgerne i ryggen. Noen av de viktigste sakene var sosiale forskjeller og velferdspolitikk. Det var nok ikke så rart, med en pandemi som hadde rammet de med færrest ressurser hardest, friskt i minne. Vi ble alle minnet på hvor viktig en god velferdsstat er.

For våre partier er det avgjørende at vi løser samfunnsutfordringer i fellesskap – at alle bidrar inn og at alle kan og vil bruke de offentlige tilbudene. Et samfunn som bare er godt for de med mest ressurser, er ikke et godt samfunn. Dessuten er det både mer effektivt og livskraftig å løse samfunnsproblemer sammen.

På sitt beste sørger velferdsstaten for oss når vi blir gamle, mister arbeid eller helse, samtidig som den sikrer like muligheter til utdanning, god helse og deltagelse i samfunnet. Det gjør den uavhengig av hvor vi kommer fra og størrelsen på lommeboka. På den måten sikrer vi trygge, kompetente og omstillingsvillige folk i hele landet, og derfor kan vi nyte godt av en solid velferdsstat og et produktivt næringsliv.

Velferden vår utfordres i dag av økende ulikhet. Samtidig har presset for effektivisering, privatisering og ønsket om mer behovsprøving og kontroll har vært høyt under åtte år med en borgerlig regjering.. Vi kan ikke ta vår felles velferd for gitt.

Høsten 2022 står Norge overfor noen helt nye utfordringer. Økende priser, stor global ustabilitet og klimaendringer gjør at vi må tenke nytt rundt de politiske prioriteringene. Det er likevel ingen tvil om at velferdsstaten er en av de viktigste kildene til trygghet, tillit og stabilitet for landet og for hver og en av oss. Derfor må en offentlig, skattefinansiert, grønn og universell velferdsstat fortsatt være en kampsak for den brede venstresiden. Alternativet er et samfunn med større økonomiske, sosiale og geografiske forskjeller.

Vi ønsker oss en velferdsstat som er der når vi trenger den, som utjevner forskjeller og som sikrer like muligheter til alle. Velferdsstaten skal skape trygghet og frihet, men også stimulere til arbeid og aktivitet. Offentlig sektor og privat sektor trenger, og forsterker hverandre.

Fremtidens velferdsstat må i større grad klare å forebygge sosial nød, og samtidig inkludere og hjelpe de som ofte faller utenfor i dag. Det gjelder blant annet unge utenfor arbeid og utdanning, familier i vedvarende lavinntekt, rusavhengige og folk som i dag ikke klarer å komme seg inn på boligmarkedet.

Sammen er vi sikre på at med vår politikk vil også fremtidig generasjoner kunne nyte godt av velferdsstaten og et samfunn med små forskjeller og like muligheter for alle.

I denne podcast-serien kan du høre hva vi ønsker å gjøre for å få det til. Vi håper den kan gi inspirasjon til å forbedre og fornye velferdsstaten og det norske samfunnet.

God lytting!

Du kan høre alle episodene på Spotify, Apple Podcast og andre steder du hører på podcast.

Astrid Willa Eide Hoem, leder av AUF:

 
Tobias Stokkeland, leder av Grønn Ungdom:

Alberte Brekkhus, leder av Rød Ungdom:

 
Andrine Hansen-Seppola, nestleder i Senterungdommen:
 

Synnøve Kronen Snyen, leder av Sosialistisk Ungdom: