FOTO: Flickr, CC, UNN

Offentlig sektor blir for stor

Optimisme er bra, men samfunnet bør helst bygges på realisme.

Tiril Halvorsen i Agenda Magasin skriver 27. august at det ikke trenger å være et problem at offentlig sektor vokser. Det ville vært fint om det stemte, ettersom veksten i offentlig sektor viser få tegn til å stoppe. Demografien, med stadig flere eldre, og den politiske situasjonen, med et stadig større ytre venstre, vil videreføre trenden.

Derfor ville det mest behagelige ha vært om Halvorsen hadde rett. Dessverre tar Halvorsen sannsynligvis feil, ved at hun legger urealistiske økonomiske premisser til grunn, og tenker for lite på statlig maktkonsentrasjon.

Vi trenger en sterk privat sektor, og den fortrenges, dersom offentlig sektor vokser ut av kontroll.

Først litt om hva privat sektor er og bidrar med. Privat sektor består av bedrifter som konkurrerer i markedet. Denne konkurransen fremmer innovasjon og produktivitetsvekst. Mange uavhengige private bedrifter sikrer risiko- og gevinstspredning over hele landet. Næringsdrivende tar beslutninger med egne penger som innsats, som gjør at risiko og kostnader vurderes nøye, og sløsing reduseres. Jobbene i privat sektor skapes, opprettholdes og videreutvikles i markedet, og er dermed lønnsomme for samfunnet.

Mangfoldet av private bedrifter gir arbeidstakere muligheten til å velge blant flere arbeidsgivere. Deler av privat sektor er svært spesialisert, og tilbyr denne kompetansen til det offentlige på konsulentbasis, slik at det offentlige tilbudet blir best mulig, til en lavest mulig pris for skattebetalerne. Offentlig og privat konkurranse, som i barnehagesektoren, bidrar til læring og tjenesteinnovasjon, til det beste for ansatte, barn og foreldre. I tillegg, som Halvorsen påpeker, gir privat sektor muligheten til import, fordi de bidrar med eksport.

Dersom Halvorsen har rett i sin påstand om at en stadig større offentlig sektor ikke er problematisk, kan det bety to ulike ting. Enten mener hun at ovenstående bidrag fra privat sektor ikke er viktige. Eller så antar hun at offentlig sektor like gjerne kan oppnå det samme selv.

En slik antagelse er ikke teoretisk umulig, men den er svært dristig, og vi har liten grunn til å tro at den er sann. Optimisme er bra, men samfunnet bør helst bygges på realisme. Vi trenger en sterk privat sektor, og den fortrenges, dersom offentlig sektor vokser ut av kontroll.