Jonas Gahr Støre
FOTO: Terje Pedersen, ANB.

En utålmodig bevegelse

La meg reise tre saksområder hvor Arbeiderpartiet igjen må gå i front på vegne av vanlige lønnsmottakere.

Arbeid, kunnskap, klima – og sikkerhet. Arbeiderbevegelsen har stått i front for sosiale reformer og et anstendig arbeidsliv i generasjoner. Slik utviklet fellesskapet velferdsstaten og la grunnlaget for nasjonsbygging og det moderne Norge.

Det startet det med Thrane-bevegelsen i slutten av 1840-årene og kampen for allmenn stemmerett. Uten stemmerett hadde arbeidsfolk heller ikke innflytelse over samfunnsutviklingen.

Slik ble arbeiderbevegelsen en sentral drivkraft for demokratiseringen av Norge. Arbeiderbevegelsens kamp la grunnlaget for en samfunnsutvikling bygget på de universelle verdiene rettferdighet, likhet og solidaritet.

Fremmedfrykt og usikkerhet leder folk inn i ekkokamre, hvor frykten forsterkes og konspirasjonene får fritt utløp.

Ved inngangen til 2018 er arbeiderbevegelsen under press, organisasjonsgraden er synkende, løsarbeidersamfunnet er på fremmarsj. Høyresiden har samlet seg og vinner valg. Sosiale rettigheter fjernes, barnefattigdommen øker, det samme gjør andelen unge uføre.

Partiet mitt er nede i knestående. Det letes etter syndebukker og bortforklaringer. Det lekkes til mediene mens partiet blør. Samtidig får Erna Solberg, Siv Jensen og Trine Skei Grande sitte fredfullt ute på Jeløya og legge planer for en ytterligere høyredreining og uthuling av rettigheter vår bevegelse har kjempet frem gjennom generasjoner.

nyhetsbrevet

Arbeiderbevegelsen er født av kampen mot urettferdighet og undertrykkelse. Kampen for et samfunn med like muligheter for alle – et samfunn der alle skal med.

Arbeiderbevegelsen skal være en utålmodig bevegelse. Arbeiderpartiet er bevegelsens forlengede arm som leverer på de politiske sakene vanlige arbeidsfolk er opptatt av. La meg derfor reise tre saksområder, hvor Arbeiderpartiet igjen må gå i front på vegne av vanlige lønnsmottakere.

Skolen og arbeid

Det er folk med kompetanse som bygger landet. Vi har politiske vedtak om tidlig innsats, og en kompetanseform for arbeidslivet. Men vi må gå lenger. Arbeiderpartiets neste frigjøringsprosjekt innenfor utdanningssektoren må være heldagsskolen. Et varmt måltid til alle barn, og et gigantisk løft for flere lærere, nye skolebygg og moderne læremidler.

Sikkerhet, beredskap og forsvar

En kjerneoppgave for nasjonalstaten er å levere trygghet og sikkerhet for innbyggerne. Alt for mange føler frykt og usikkerhet i hverdagen. Organisert kriminalitet brer om seg og grenseovergangen våre står som en vid åpen port mot Europa.

I dag er vi i ferd med å kjøre Moder Jord i grøfta.

Fremmedfrykt og usikkerhet leder folk inn i ekkokamre, hvor frykten forsterkes og konspirasjonene får fritt utløp. Det er sosialdemokratiets jobb å bryte denne sirkelen. Tilliten mellom individet og storsamfunnet må gjenopprettes. For å lykkes med det må hele strafferettskjeden styrkes, fra grensekontrollen, via politiet og domstolene til kriminalomsorgen.

Forsvarsevnen må styrkes, og førstegangstjenesten utvides. I all viraken om norske verdier, glemte vi verdien av at vi alle en gang i livet forventes å være endel av et fellesskap hvor du stiller opp for å verge land og folk.

Klima, miljø, teknologi

Vi har én jord og naturressursene er begrenset. Det er en selvfølge at Arbeiderpartiet legger både forvalteransvaret og føre-var prinsippet til grunn for sin politikkutforming. Om vi ser bort fra arbeidsfolks kompetanse, er naturressursene vårt naturgitte konkurransefortrinn i møtet med en global verden.

Det er bare Arbeiderpartiet som sammen med resten av arbeiderbevegelsen har styrke til å løfte disse sakene.

I dag er vi i ferd med å kjøre Moder Jord i grøfta. Arbeiderpartiet må igjen ta lederrollen for en bærekraftig omstilling som sikrer at våre barnebarn slipper en omflakkende tilværelse som klimaflyktninger. Verdens første miljøvernminister kom fra Arbeiderpartiet, vi må igjen opp på barrikadene.

Arbeiderpartiets andre miljøvernminister fortalte oss at alt henger sammen med alt, det hadde hun selvsagt rett i. Arbeid, kunnskap, klima – og sikkerhet. Det henger sammen, og det er vår tids største politiske utfordringer.

Det er bare Arbeiderpartiet som sammen med resten av arbeiderbevegelsen har styrke til å løfte disse sakene, den jobben må vi starte nå.

nyhetsbrevet