FOTO: Audun Braastad / NTB

En grønn ny deal for Norge

Vi skal omstille oljenasjonen Norge til en klimanasjon, skriver SVs finanspolitiske talsperson Kari Elisabeth Kaski.

I år har vi sett hvor mye velferden og fellesskapet betyr. Vi har sett hvor viktig det er med et helsevesen med nok folk på jobb, hvor viktig barnehagene er i ungene våre sine liv, hvordan dyktige lærere har kasta seg rundt når ungene måtte være hjemme, helsesykepleiere ble smittesporere og hvordan butikkmedarbeideren ble en hverdagshelt. Mange av dem samfunnet betaler minst i lønn, er dem vi i år har verdsatt høyest.

Det er mange samfunnet i år skylder en ekstra takk

Når vi nå går inn mot kjærkommen juleferie er det ekstra mange som er veldig slitne. Det er mange samfunnet i år skylder en ekstra takk.

I år har også mange blitt permittert eller mista jobben, av de er det mange som har mottatt dagpenger fra NAV fra første gang. Mange bedrifter har også for første gang måtte få krisehjelp fra staten. På Stortinget har SV bidratt til at fellesskapet har vært der for å gi folk en inntekt å leve av og for å trygge jobbene. Det har i år vært helt avgjørende at Stortinget tok ansvar når krisepakkene fra regjeringa var så utilstrekkelige.

Det er summen av politiske valg som avgjør om vi har en velferdsstat som står klar til å ta imot oss

Vi vet at et samfunn hvor vi i fellesskap går sammen og støtter opp under folk som mister jobben og arbeidsplasser som holder på å gå over ende, ikke kommer av seg selv.  Det er summen av politiske valg som avgjør om vi har en velferdsstat som står klar til å ta imot oss, og som gir alle frihet til å leve livet slik vi ønsker.

Etter snart 8 år med en borgerlig regjering så er velferden gradvis blitt svekka, mens privat rikdom har økt. De økonomiske forskjellene er større. De med minst sitter igjen med mindre. Sånn svekkes tilliten, limet, i samfunnet vårt.

Nå er det på tide med et nytt flertall – en ny regjering. Som setter fellesskapet nå og framtidige generasjoner først. Og SV er klare til å ta Norge framover.

Vi står på startstreken av et tiår fullt av muligheter

Vi står på startstreken av et tiår fullt av muligheter. Der velferden bygges ut, ikke bygges ned. Der Norge faktisk når klimamålene og blir verdens første nullutslippssamfunn. Det er de bærende ideene og prosjektet i vårt alternative budsjett for 2021.

Det skyller en grønn bølge over verden. Sol og vind er billigere enn kull og olje stadig flere steder. Vi kan ha nådd toppen for fossil energibruk. I mange industriland går utslippene nå ned. Spørsmålet nå er om Norge skal ta del i denne bølgen, og lede an, eller om vi bare skal skylles med.

SV mener vi må lede an. Derfor har vi lagt fram et budsjett som sikrer at vi dette tiåret når klimamålene gjennom å kutte utslippene, skape nye arbeidsplasser og gi folk en bedre hverdag. Vi legger fram en Grønn Ny Deal, som er Norges vei ut av den økonomiske krisa og ut av klimakrisa. Hele økonomien må legges om i grønn retning.

Vi skal få folk i arbeid

Vi skal omstille oljenasjonen Norge til en klimanasjon. Det betyr at statens pengebruk må vris i grønn retning, samtidig som finansmarkedene i større grad investerer i grønne prosjekter. Industrien vår må bli en nullutslippsindustri, gjennom elektrifisering, karbonfangst og ny prosessteknologi. Gjennom økte bevilgninger til Enova sikrer vi at bilparken i hele landet kan gå på ren strøm og skipene langs norskekysten og lastebilene på norske veier kan ta i bruk hydrogen.

For mange står uten en jobb nå, og for mange av de er unge. Vi skal få folk i arbeid. Det sikrer vi gjennom flere tiltaksplasser, og gjennom målrettede satsinger for økt aktivitet i blant annet maritim sektor og byggebransjen. Og så skal vi ha et arbeidsliv der det er godt å gå på jobb, med faste og hele stillinger, tillit og nok ansatte.

Barnetrygda skal opp med SVs budsjett, og gratis SFO for alle rulles ut i hele landet

I krisetid må vi ha en krisepolitikk. Der vi bygger landet, gjennom bredbåndsutbygging, vedlikehold på vei og bane, oppgradering av havner og bygging av nye studentboliger.

I krisetid må vi også sikre at arbeidsplassene trygges. Kompensasjonsordningen må redde kulturlivet vårt, og treffe alle de bedriftene som faller utenfor i dag, som utelivet i Oslo. Vi må også trygge folks inntekt, slik at folk har noe å leve av, og forskjellene ikke blir for store.

Alle vinner på et samfunn med små forskjeller. Kommuneøkonomien må styrkes, så velferden nærmest folk kan styrkes. Boligmarkedet må gå fra å være en forskjellsmaskin, til en driver for utjevning. SV bruker de store pengene på gode barnehager og skoler, der alle ungene får være med på leken og læringa. Barnetrygda skal opp med SVs budsjett, og gratis SFO for alle rulles ut i hele landet, for vi har sett den forskjellen det gjør i Oslo. Gjennom SVs skatteopplegg vil de rikeste bidra langt mer enn i dag, men folk flest kommer ut i pluss. Ja, faktisk sitter folk igjen med langt mer enn med FrP og regjeringens opplegg.

Norges vei ut av krisa må være en vei som sikrer mindre økonomiske forskjeller og et mindre oljeavhengig land. Det er nå vi kan omstille og skape arbeidsplassene for framtida, det er nå vi kan virkelig styrke velferden vår i hele landet. Og vi i SV er klare!