FOTO: Thor Steinhovden

Oslo trenger en ny regjering

Vi trenger en ny regjering som tar Oslos utfordringer og muligheter på alvor.

Etter 18 år med sammenhengende borgerlig styre, valgte Oslos innbyggere en ny retning for byen vår. Vi har i de siste to årene jobbet hardt for å virkeliggjøre våre løfter til velgerne.

Det Arbeiderpartiledede byrådet har satt inn et taktskifte i politikken for velferdstjenestene, for å få ned klimautslippene og for å styrke offentlig eierskap. Stortingsvalget vil ha stor betydning for fremtiden av Oslo, vi trenger en ny regjering som tar våre utfordringer og muligheter på alvor.

Styrking av velferd

Vi står overfor en omlegging av hvordan vi tenker omsorg i Oslo og Norge. Oslo skal være et godt sted å bli gammel. Vi vil at eldre skal kunne velge å bo hjemme så lenge de ønsker, og velge boform avhengig av ønsker og behov. Da må vi legge til rette for det og bygge ut omsorgstjenestene som gjør det tryggere å bo hjemme.

I Oslo har vi styrket hjemmetjenesten med 90 nye årsverk i 2016, penger til ytterlige 200 årsverk er allerede bevilget og vi er i rute mot målet på 500 flere ansatte i hjemmetjenesten.

Det viktigste i livet må være det viktigste i politikken.

Regjeringen har fått gjennomslag for forslag som sakte struper investeringer til rehabilitering og erstatning av utdaterte sykehjemsplasser. Oslo kan få en eldreomsorg hvor de som virkelig har behov for en sykehjemsplass enten blir plassert i moderne sykehjem med svært gode fasiliteter, mens andre blir plassert i nedslitte sykehjem som er uegnet for sykehjemsdrift. For oss er det viktig å ta vare på våre eksisterende sykehjemsplasser, selv om vi bygger nytt. Vi må klare å ha to tanker i hode samtidig.

Vi vil at eldre skal kunne velge å bo hjemme så lenge de ønsker, og velge boform avhengig av ønsker og behov. Da må vi legge til rette for det og bygge ut omsorgstjenestene som gjør det tryggere å bo hjemme. I Oslo har vi styrket hjemmetjenesten med 90 nye årsverk i 2016, penger til ytterlige 200 årsverk er allerede bevilget og vi er i rute mot målet på 500 flere ansatte i hjemmetjenesten.

Det viktigste i livet må være det viktigste i politikken. Derfor er barnehager og tidlig innsats i skolen en bærebjelke i vår politikk i Oslo. Oslo hadde de aller lengste barnehagekøene blant de store byene og 5500 barn i barnehagealder som ikke gikk i en barnehage. Derfor etablerer vi 3000 barnehageplasser frem mot 2019. Det er tre ganger flere barnehageplasser enn hva Høyre-byrådet klarte.

nyhetsbrevet

Vi gjør alvor ut av valgløftet om tidlig innsats til virkelighet for barna som i disse dager har sine første skoleår. Så langt er 120 ekstra lærere ansatt for å styrke laget rundt de yngste elevene. Gjennom gratis aktivitetsskole i store områder har deltakelsen gått opp. Det er viktig for både lek, sosialisering, fysisk aktivitet og språktrening.

I Oslo har vi sagt nei til å benytte oss av Regjeringens oppmykninger i arbeidsmiljøloven.

Inntektene fra en moderat eiendomsskatt har vært avgjørende for å kunne gjennomføre dette helt nødvendige løftet for byens eldste og yngste.

Grønnere by

Oslos innsats for et bedre miljø har blitt langt merke til utover landegrensene. Byen har blitt kåret til Europas miljøhovedstad. Oppskriften er ikke enkel, men krever tøffe virkemidler som bedrer luftkvaliteten og vi alle må bidra for å innfri klimamålene. Når unger ikke kan leke ute på grunn av luftforurensing og 180 mennesker dør hvert år av dårlig luft, må vår politikk svare på dette.

Vi har satt oss ambisiøse klimamål, som vi nå er i ferd med å realisere. En forutsetning er at staten gjennomfører karbonfangst på Klemetsrudanlegget som står for om lag 15 % av Oslos CO2-utslipp. Her trenger vi en ny regjering med oss på laget.

Norges beste kollektivtrafikk blir enda bedre, og det skal være enkelt å ta miljøvennlige valg når man skal få hverdagen til å gå opp. Vi har sikret finansiering av blant annet ny t-banetunell og Fornebubanen, og økt overføringene til Ruter med over 80 millioner. En Arbeiderpartiledet regjering vil finansiere opptil 70 prosent av storbyenes kollektivsatsinger. Dette vil gi Oslo mer handlingsrom til å styrke kollektivtilbudet, og legge enda mer til rette for syklister og fotgjengere.

Trygghet i og for arbeid

Oslo er en by med forskjeller. Enkelte bydeler har like høy arbeidsledighet som i de mest utsatte områdene på Vestlandet. Her har tiltakene fra regjeringen uteblitt for å få flere i jobb. Igjen går vi foran med å sette av midler til sysselsettingsprosjekter der det er størst behov. Vi må hindre at ledigheten biter seg fast, derfor skal kommunen fortsette å gjøre sin del av jobben, men vi trenger en regjering som er med på laget.

Med en ny Arbeiderparti-ledet regjering vil vi kunne fortsette å løfte Oslo til nye høyder.

Som en av Norges største innkjøpere av varer og tjenester, vil Oslo kommune bruke sin makt til å sikre et seriøst arbeidsliv og gjøre det attraktivt å bli fagarbeider. Vi stiller landets strengeste krav i våre kontrakter. Faste ansatte som hovedregel, krav til tarifflønn mellom oppdrag, og krav om at minst 10 prosent av arbeidstimer utføres av lærlinger i fag med behov for flere lærlinger. I Oslo har vi sagt nei til å benytte oss av Regjeringens oppmykninger i arbeidsmiljøloven, som kunne ført til økt bruk av midlertidige stillinger.

En aktiv kommune

Byrådet har styrket det offentlige eierskapet gjennom «Hafslund transaksjonen», hvor Oslo har kjøpt opp hele selskapet. Godt eierskap og god forvaltning av Oslos verdier krever mer av oss. Da kan politikken sette premisser for forvaltning, være tilpasningsdyktig, men også robust i møte med nye utfordringer. På nasjonalt plan trenger Norge en regjering som driver aktivt offentlig eierskap og som har nasjonale strategier for å øke felleskapets resurser.

Vi er i en rivende utvikling hvor politikken, innbyggerne og næringslivet jobber sammen for å bygge den varme, grønne og skapende byen. Med en ny Arbeiderparti-ledet regjering vil vi kunne fortsette å løfte Oslo til nye høyder og en ny regjering vil kunne se til Oslo og ta landet i samme retning.

Godt valg!

nyhetsbrevet