FOTO: Johny Goerend /Unsplash

På lag med klima og naturmangfold

Det er ikke slik at dersom vi lar EU diktere energipolitikken så fører det automatisk til god klimapolitikk. Tvert imot kan ACER hindre gode miljøtiltak, og true kraftkrevende industri.

Hulda Holtvedt skriver 12.mars til Agenda Magasin at Grønn Ungdom mener ACER er god klimapolitikk. Hun lurer på hvorfor det er solidarisk, grønt og lurt å si nei til ACER. Hun frir til markedskreftene, og kaller motstand mot energibyrået for dogmatisk proteksjonisme.

ACER er ikke et energisamarbeid som den norske venstresiden burde fronte, men et sett med overnasjonale regler som kan lamme lokale gode klimatiltak.

De beste miljøtiltakene er de som er godt forankret lokalt

Motstanden mot ACER er først og fremst tuftet på et ønske om også i framtiden å kunne holde norske politikere ansvarlige for energi- og gasspolitikken. Når større og større deler av politikkens ansvarsområder blir regulert av EU, er det enda vanskeligere for Stortinget å endre på avgjørelsene.

Lokale tiltak

Holtvedt skriver at klimakrisen er et grenseløst problem som må løses på tvers av landegrenser. Jeg tror imidlertid det er rom for å behandle klimatiltak innenfor både lande, og kommunegrenser. De beste miljøtiltakene er de som er godt forankret lokalt. Den lokale befolkningen ser gjerne konsekvensene av politikken, og desto mer makt lokalsamfunnene har, desto større rom er det for en offensiv miljøpolitikk.

Et nei til ACER er bra for naturmangfoldet

Presset på klima- og miljøet er et globalt problem, men konsekvensen av dem viser seg på ulike måter i forskjellige økosystemer. Her må det altså være rom for både lokale og strategiske tiltak. Overstyring, og rigide bestemmer fra EU kan altså hindre lokale og fleksible justeringer.

Et nei til ACER er bra for naturmangfoldet. Årsmøte til Naturvernforbundet i Sjørdal og Meråker har konkludert med at ACER kan føre til forstyrrelser i artsmangfoldet i lakseelver. Ungdom mot EU er enig i at det er lurt å verne om artsmangfoldet i vassdragene. En ytterligere reduksjons i økologisk diversitet vil føre til enorme forstyrrelser av jordas økosystem.

ACER er ikke automatisk god klimapolitikk

ACER er ikke en klima-avtale, men et forsøk på å etablerer og regulere et felles europeisk strøm- og gassnettverk. Det er ikke slik at dersom vi lar EU diktere energipolitikken så fører det automatisk til god klimapolitikk. Tvert imot kan ACER hindre gode miljøtiltak, og true kraftkrevende industri. Mye strøm går tapt i varme når den fraktes over store avstander. Derfor er det mer klimavennlig med lokal kraftkrevende industri. Det er også en bonus at lokal industri fører til flere arbeidsplasser.

Hvis energisamarbeid i Norden er så bra at EU forsøker å kopiere det, hvorfor skal vi da gi fra oss råderetten over det?

Det mest effektive er å stille krav til nasjonale regelverk. Rigide avtaler som omhandler felles energiregelverk hindrer oss i å nå klimamålene. I dag finnes det allerede avtaler på klima og miljø, men ACER må ikke forveksles med en slik avtale. Overstyring fra den Europeiske Unionen er ikke det samme som internasjonalt samarbeid, slik Grønn Ungdom ser ut til å tro at det er.

Hvis energisamarbeid i Norden er så bra at EU forsøker å kopiere det, hvorfor skal vi da gi fra oss råderetten over det? Grasrota i arbeiderbevegelsen og AUF skal ha ros for at de tørr å stå opp imot makta i EU. Det er mange på begge sider av politikken som mener at det er på tide at norske politikere tar ansvar for norsk klimapolitikk. Det mest solidariske er ikke å sende ansvaret for klimapolitikken til Brussel, men heller å stille krav til at politikerne skreddersyr gode og offensive, lokale klimatiltak