Anne-Cecilie Kaltenborn
FOTO: NHO Service og Handel

Tallmiks og retorikk

Like visst som at avisene kommer med flåttadvarsler og diskuterer solfaktor, kommer NHO med sine egenproduserte tall.

Administrerende direktør i NHO Service og Handel, Anne-Cecilie Kaltenborn (avbildet over), kommenterte 14. august kronikken min «Proffentlig»: Gammel, dyr og dårlig løsning ikles nok en ny drakt» (9. august). Jeg finner det nødvendig med et tilsvar.

Et av flere poenger i min kronikk i agendamagasin.no var NHOs retorikkstrategi, som innebærer stadig nye synonymer for privatisering. Synonymbruken skjer høyst sannsynlig som en avledningsmanøver fordi et stort flertall av innbyggerne er imot profitt i velferden. Denne strategien har nå pågått for lenge. NHO Service og handel er gjennomskuet, og dette sier vi fra om. Norske kommuner jobber seriøst med kvalitet og kvalitetsforbedring hver eneste dag.

Kvalitet er et komplisert forskningsemne, som velrenommerte forskningsmiljøer sliter med. Denne kompleksiteten bør også NHO Service og handel ta inn over seg.

Jeg registrerer at Anne-Cecilie Kaltenborn ikke kommenterer mine faktabaserte poenger.

Like visst som at avisene kommer med flåttadvarsler og diskuterer solfaktor, kommer NHO med sine egenproduserte tall. Dette har de gjort siden 2011. Like visst får de kritikk fra fagmiljøer for sin fremgangsmåte, metodebruk og presentasjonsform. Eksempelvis skrev professor i forvaltningsøkonomi, Stein Østre, dette om NHO sine tall i adressa.no (10.08.2016):

«Egentlig er NHOs kommune-NM en form for propaganda, som NHO burde holde seg for god til å betale for og presentere. Heller ikke Vista Analyse burde se seg tjent med å medvirke i en slik sammenheng.»

Riksrevisjonen (Dokument 3:5 2018-19) sier dette om kvalitet i eldreomsorgen: «Staten har ikke kommet langt nok i arbeidet med å utvikle gode måter for å måle kvalitet i eldreomsorgen. Det er behov for flere kvalitetsindikatorer.» I tillegg etterlyser Riksrevisjonen forskning på kvaliteten i eldreomsorgen, og påpekte utfordringer med pasientsikkerheten.

Jeg registrerer at Anne-Cecilie Kaltenborn ikke kommenterer mine faktabaserte poenger. Det har vært flere skandaler i Norge, men Sverige overgår oss. Svenskene har lengre og mer omfattende erfaringer med kommersielle aktører i velferden, og derfor er det grunnleggende smart å studere deres erfaringer. Også det siste halvåret har det vært flere skandaler i svensk hjemmetjeneste. Arbetet.se har fulgt disse skandalene tett, og beskriver tilstanden som «vill vest».

Fagforbundets syn er og blir at skattefinansierte tjenester skal drives av stat og kommune. Dette gir offentlig sektor nødvendig fleksibilitet og handlingsrom. Skattepenger skal ikke havne hos oppkjøpsfond med kortsiktig horisont og som ensidig har profitt som formål. Skattefinansierte tjenester skal utføres av ansatte som har anstendige lønns- og arbeidsvilkår. Og ikke minst; bruken av våre skattepenger skal være underlagt full åpenhet, og innbyggerne skal være trygge for at forvaltningens lover og forskrifter gjelder.

 

nyhetsbrevet