Benedikte Moltumyr Høgberg

professor i rettsvitenskap

Benedicte Moltumyr Høgberg er professor i rettsvitenskap ved Institutt for offentlig rett, UiO.

Hun ble cand. jur i 1999 og ph.d i rettsvitenskap i 2009. Advokatbevilling fra 2003. Professor fra 2012.

Hun har tidligere jobbet som vitenskapelig assistent, advokatfullmektig i Advokatfirmaet Schjødt og dommerfullmektig ved Eidsvoll tingrett.

Hun har bistått Justisdepartementets lovavdeling med konstitusjonelle spørsmål, vært ansatt av Stortinget som juridisk fagsekretær for utvalget til å utrede og fremme forslag til endringer i menneskerettighetene i Grunnloven (Menneskerettighetsutvalget eller Lønning-utvalget).

I 2014/2015 var hun ansvarlig for utredningen NOU 2015:4 "Tap av norsk statsborgerskap" til Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet. I 2017-2019 ledet hun Åpenhetsutvalget som avleverte NOU 2019:10 "Åpenhet i grenseland" til Helse- og omsorgsdepartementet. I 2018-2019 ledet hun Beredskapshjemmelutvalget som avleverte NOU 2019:13 "Når krisen treffer" til Justisdepartementet.

Hun er for tiden medlem av det stortingsoppnevnte utvalget til å utrede Stortingets kontrollfunksjoner (Hareide-utvalget).

Moltumyr Høgbergs forskning er i hovedsak knyttet til statsrett, forvaltningsrett, menneskerettigheter og metode.