Cora Alexa Døving

Forsker

Cora Alexa Døving er forsker ved Senter for studier av Holocaust og livssynsminoriteter. Hun har i en årrekke forsket på forholdet mellom minoriteter og majoritetssamfunn, islamofobi og rasisme.

Døvings forskning er knyttet opp mot ulike aspekter ved majoritets- og minoritetsrelasjoner. Studier av islamofobi, rasisme og konspirasjonsforestillinger står sentralt. Hun leder et fireårig forskningsprosjekt finansiert av Norges forskningsråd: Negotiating Jewish Identity – Jewish Life in 21st Century Norway