FOTO: ANB

Kampen er ikke over

Det gjenstår mye arbeid mot hets og intoleranse på etnisk grunnlag.

I dag, 6. februar, er samenes nasjonaldag. Samene er en minoritet i Norge, men i forhold til andre minoriteter tilhører de «eliten» i politisk og juridisk forstand. Ikke bare er samisk et offisielt språk i Norge, men som urfolk har de også et representativt organ, nemlig Sametinget.

Som nummer to i minoritetshierarkiet kommer “nasjonale minoriteter”, som er kvener, skogfinner, jøder, rom (sigøynere) og romanifolket (tatere/reisende). Siden disse er “grupper med langvarig tilknytning til landet”, har også de noen spesielle grupperettigheter.

Samene er blitt systematisk diskriminert.

Helt nederst, på tredjeplass, kommer resten. Det vil si oss som har kommet til Norge som innvandrere. Vårt forhold til staten og nasjonen Norge er litt mer komplisert. Noen har statsborgerskap, andre har det ikke. Noen kan til og med miste statsborgerskapet når som helst hvis UDI oppdager noe mistenkelig som gir grunnlag for tilbakekall. Ellers er rettighetene differensierte avhengig av hvilken underkategori man tilhører: Arbeidsinnvandrer, familieinnvandrer, flyktning, student, au pair osv.

Selv om vi tilhører forskjellige kategorier minoriteter, har vi som individer én felles interesse: Vi er alle avhengige av en inkluderende holdning fra majoriteten, og at Norge som stat respekterer internasjonale antidiskrimineringskonvensjoner.

nyhetsbrevet

Det har ikke alltid vært slik, og det vet samene alt om. Den norske samepolitikken har helt fra 1800-tallet og frem til etter andre verdenskrig vært basert på assimilering. Grunnen for at assimileringsbegrepet har en så negativ konnotasjon i Norge, er nettopp de dårlige erfaringene fra Norges forsøk med tvangsassimilering av samer. Samene er blitt systematisk diskriminert.

 Kampen er likevel ikke over.

Men i de siste tiårene har det skjedd en dramatisk holdningsendring og nå har samene grunnlovfestede rettigheter som urfolk. I dag er Norge et foregangsland når det gjelder behandling av minoriteter, og da især urfolks rettigheter. Samene har kjempet rolig og tålmodig for sine rettigheter. Kampen er likevel ikke over. Det gjenstår mye arbeid mot hets og intoleranse på etnisk grunnlag. I nettsaker om samer er det ganske vanlig med hets og hatytringer rettet mot samer i kommentarfeltet.

Fra tid til annen kommer også enkelte Frp-politikere med provoserende uttalelser. Men i dag er dagen for å feire alt som er oppnådd. Samene blir ikke lenger betraktet som annenrangsborgere, men anerkjent som likeverdige. Samenes nasjonaldag er fra 2003 blitt en offisiell flaggdag i Norge.

Fra minoritet til minoritet: Gratulerer med dagen!

nyhetsbrevet