FOTO: Artem Bali/Unsplash

Søndag skal være en annerledesdag

Butikkansatte med lav lønn og mye deltid må bære kostnaden ved en søndagsliberalisering. Kjell Ingolf Ropstad gjør klokt i å legge forslag om større og flere søndagsbutikker i skuffen.

Søndag er en dag vi kan senke skuldrene og være mer sammen. Gå på tur i skogen sammen, være med familien, besøke venner. Fellesskap er en av de viktigste norske fellesverdiene. Fellesskap betinger at det ikke er for store forskjeller mellom folk, at vi stiller på likefot – men også av at vi har tid sammen.

Søndagen som en dag vi har tid til hverandre er under press av Høyre og Fremskrittspartiet, som ønsker en generell adgang til søndagsåpent.

Etter at Solberg-regjeringen ble presset til å legge bort forslaget om full liberalisering, ble det stående i Jeløya-plattformen at man skulle «forenkle reglene for søndagshandel». Et offentlig utvalg – Lae-utvalget – ble satt til å utrede dette. Forslagene fra utvalget innebar blant annet å utvide kvadratmetergrensen fra 100 til 150 kvadratmeter, og å tillate også ikke-dagligvarebutikker under 150 kvadratmeter å holde søndagsåpent. Utvalgsleder Erling Lae har vedgått at utvalgets samlede forslag ikke bare er en forenkling, men også i sum «en viss liberalisering».

Med “Brustad-bua” har vi funnet et rimelig kompromiss mellom arbeidstakerhensyn, forbrukerhensyn og hensynet til søndagen som en dag med fri sammen.

Som del av omrokkeringen av livssynsansvaret i regjeringen, har Kjell Ingolf Ropstad overtatt ansvaret for helligdagsloven – som regulerer søndagshandel. Han avlyser i Vårt Land 18. februar Lae-utvalgets forslag om liberalisering av søndagshandel. Det er klokt.

Forskningen på deregulering av søndagsåpne butikker i Sverige og i Danmark tyder på at det har ført til økt deltidsarbeid, særlig for kvinner. Det er grunn til å frykte lignende konsekvenser i Norge. Dette i en varehandel hvor det allerede er særdeles vanlig med midlertidig ansettelse og deltid. Det er også her en god del av den lavest lønnede tidelen i privat sektor – som ikke har hatt lønnsvekst de siste ti årene – jobber.

Med “Brustad-bua” har vi funnet et rimelig kompromiss mellom arbeidstakerhensyn, forbrukerhensyn og hensynet til søndagen som en dag med fri sammen. Ropstad gjør rett i å ikke tillate at dette vippes i favør liberalisering.