FOTO: Ant Rozetsky/Unsplash

Hver tiende kvinne trakasseres

De siste tre årene har én av ti kvinnelige lokalpolitikere opplevd seksuell trakassering.

Det kommer fram i en undersøkelse NorgesBarometeret har gjort blant 1.339 kommunestyrerepresentanter fra til sammen 335 kommuner.

– Vi har ingen kvinner å miste. Det sterke søkelyset vi nå har på seksuell trakassering og maktmisbruk, håper jeg virker avskrekkende på dem som trakasserer, sier stortingsrepresentant Tone Wilhelmsen Trøen (H) til Avisenes Nyhetsbyrå (ANB).

 

Grunn til bekymring

Trøen har selv lang erfaring fra lokalpolitikken i Akershus, både i Nes kommunestyre og Eidsvoll formannskap og kommunestyre, og har i flere år jobbet for at flere kvinner skal ta politiske verv.

Dette er helt uakseptabelt.

– At så mange kvinner oppgir å ha vært utsatt for seksuell trakassering, sammen med vissheten om at kvinnelige politikere opplever annen trakassering og hatytringer, gjør meg bekymret. Et trygt og godt arbeidsmiljø, også blant politikerne, er noe alle kommunestyrer må ha på agendaen, sier Trøen.

– Dette er helt uakseptabelt. Vi kan jo ikke ha det slik, sier Gunn Marit Helgesen, leder i kommunenes organisasjon KS, når ANB oppgir hvor mange kvinner som er blitt seksuelt trakassert i lokalpolitikken.

nyhetsbrevet

– Når vi ser hva som er blitt avdekket den siste tiden, er det ikke overraskende at seksuell trakassering også skjer blant kommunestyrerepresentanter. Ledelsen i de politiske partiene må gripe fatt i dette og ta hendelsene og varslingene på alvor, påpeker KS-lederen.

 

Fra andre partier

#Metoo-kampanjen har i stor grad handlet om ukulturen innad i flere politiske partier, men denne undersøkelsen avdekker også at trakasseringen lokalt foregår på tvers av partigrensene.

Flertallet av kvinnene som har opplevd seksuell trakassering (68 prosent), oppgir at dette har skjedd fra personer i andre partier. De øvrige hendelsene kom fra politikere i eget parti (32 prosent), kommunens administrasjon (10 prosent) og andre (34 prosent). Åtte prosent ville ikke svare.

Min oppfordring til kvinner som opplever dette, er at de må varsle fra om hendelsen, åpent eller anonymt.

– Det er både et leder- og medarbeideransvar å utvikle en arbeidskultur der alle verdsettes, respekteres og er trygge på at trakassering ikke skal forekomme. Det har vært for lite bevissthet omkring dette i en lang periode. Det er det ingen grunn til at det skal være, sier Helgesen.

 

Store mørketall

Hun frykter også at det kan skjule seg store mørketall blant kvinnene som opplever disse hendelsene. Kun åtte prosent svarte at de hadde varslet noen om trakasseringen.

– Min oppfordring til kvinner som opplever dette, er at de må varsle fra om hendelsen, åpent eller anonymt. Bare ved å få omfanget av trakassering fram i lyset, kan vi få bukt med denne uønskede oppmerksomheten, sier Helgesen, og legger til at KS har en veileder om kommuners arbeid med blant annet varsling. Hun påpeker at arbeidet med å utarbeide rutiner for varsling bør gå hånd i hånd med arbeidet for å utvikle en åpen kultur i både kommuner, fylkeskommuner og bedrifter.

– Å skape en god ytringskultur er arbeidsgivers ansvar, samtidig som alle har et ansvar for å bidra. Seksuell trakassering må settes høyt på dagsordenen innenfor alle sektorer, understreker hun. (ANB)

nyhetsbrevet