FOTO: Torbjørn Tandberg/Flickr cc

Ansvarsløst av Høyre og Frp

Domstolsbehandlingen er ikke bare virkemidlet, Erna. Den er selve målet.

Stortinget avviste denne uken forslaget fra Høyre og Frp om å frata norske borgere passet sitt uten at deres sak har vært foran en norsk dommer.

At hun ikke får forbigå norske domstoler, har skapt så mye vrede hos landets justisminister at hun påstår at hennes politiske motstandere løper terroristenes ærend. Regjeringsleder Erna Solberg tar ikke avstand fra påstanden.

Saken dreier seg ikke om hvorvidt vi skal forsvare oss mot terror. Det dreier seg om hvorvidt dette skal gjøres innenfor eller utenfor rettsstatens prinsipper.

Når Høyre og Frp ønsker seg jobben som både aktor, jury og dommer, sier Stortinget nei.

Det er selve rettsstaten som angripes når terrorister gjør sine ugjerninger. Det Høyre og Frp foreslår, er å gjøre rettsstaten vår mindre, slik at den skal bli enklere å forsvare. De ser åpenbart ikke det ironiske i at de bygger ned det de påstår at de forsvarer.

Da er det godt vi har et stortingsflertall som evner å se saken mer prinsipielt og langsiktig enn Høyre og Frp gjør. Slike situasjoner er årsaken til at vi har delt makten mellom regjering, storting og domstol.

nyhetsbrevet

Mennesker med dobbelt statsborgerskap som utgjør en reell fare for vår nasjons interesser, skal fratas passet. Det mener alle partiene på Stortinget. Men når Høyre og Frp ønsker seg jobben som både aktor, jury og dommer, sier Stortinget nei. Når en norsk borger utsettes for sanksjoner som minner om straff, er det en sak for våre domstoler.

Vi trenger ikke velge mellom å straffe terrorister og å ta vare på rettsstaten. Å få til rask behandling for et tap av statsborgerskap, må ikke gå på bekostning av rettstatens prinsipper. Det må være en prosess vi som rettsstat kan være oss bekjent av.

Vi må ikke gjøre ting vanskeligere enn de er, men heller ikke enklere.

En god start hadde vært om regjeringen hadde bevilget nok penger til at domstolene slapp å ha så lange køer av saker at menneskerettighetene brytes hver dag, slik situasjonen faktisk er i dag.

For å slippe å gå på et pinlig nederlag i Stortinget, foreslo Høyre og Frp at regjeringen kunne utrede rask domstolsbehandling av disse sakene. Dette ble selvsagt avvist. Vi må sørge for at alle saker behandles så kjapt som mulig i domstolene. Hvis regjeringen mener det trengs flere lovhjemler enn i dag, står den selvsagt fritt til å legge dette fram for Stortinget.

Politikk handler om å ivareta viktige prinsipper i møtet med folks hverdag. Vi må ikke gjøre ting vanskeligere enn de er, men heller ikke enklere. Det er tusen grunner til å bruke alle statens virkemidler for å forsvare rettsstaten og våre fundamentale rettigheter. Å fjerne dem for å forsvare dem, er ikke et slikt virkemiddel.

nyhetsbrevet