FOTO: Statsministerens kontor

En ny strategi for vekst

SV skal være det mest interessante stedet på venstresida for politisk debatt. Da må vi fornye organisasjonen.

SV fikk 4,1 prosent dette valget. Det er over nivået en kunne frykte, men langt unna nivået vi burde ligge på. Snart to måneder etter valgdagen bør vi gjøre opp status. SV la valgkampen bak seg som et større parti. Med flere medlemmer og flere aktive. Vi har kjent på en stemning som har vært bedre enn på lenge. Det har vært gøy å drive valgkamp. Jeg tror dette syntes på oss. SV gikk fram gjennom valgkampen og endte på et høyere nivå enn ved inngangen til valget.

SV gikk til valg med svar på sentrale problemer i samfunnet og for en politikk mer tilpassa folks liv. Som en rausere flyktningpolitikk, en heldagsskole med skolelekser i stedet for hjemmelekser, en miljøpolitikk som gir lavere utslipp, færre biler og bedre kollektivtilbud. Dette er alle saker som vi har fulgt opp i forhandlingene om makta i kommuner og byer. I plattformene for rødgrønt styre i Tromsø og Oslo har vi vist at vi er best når vi fungerer som en selvstendig politisk kraft. Når vi kjemper igjennom våre saker og for den samfunnsretningen vi ønsker. Det er jeg stolt av.

Vi erkjenner behovet for fornyelse og endring.

Jeg vet ikke alltid om vårt eget selvbilde stemmer med virkeligheta. Som bildet av at vi er i opposisjon. Og SV er kanskje et opposisjonsparti på stortinget, men vi er et posisjonsparti i kommunene. I et flertall av kommunene hvor vi er inne i kommunestyrene, er vi med og styrer. Det betyr at de neste årene må vi kombinere styringspartiet SV med at vi utvikler og fornyer egne samfunnsanalyser og politiske løsninger.

Utfordringen blir nå å dra med seg optimismen og energien som finnes i organisasjonen, samtidig som vi erkjenner behovet for fornyelse og endring. Jeg tror ikke SV vil kjempe mot sperregrensa i 2017, men å unngå sperregrensa er ikke et tilfredsstillende mål. Derfor må vi tørre å tenke stort og utfordre oss selv. Vi må legge en strategi som gir vekst fram mot stortingsvalget i 2017. En strategi for å vokse som organisasjon, øke i oppslutning og i gjennomslag. Da kan vi gå til valg på politikk for å forandre Norge.

 

Partiet ble stiftet i 1975. SV har en stolt tradisjon i å være et parti som har gått foran på viktige samfunnsområder. Vi jobbet, og jobber, for fri abort, for rettighetene til homofile og lesbiske, for mangfold og toleranse, for klimaet og naturmangfold, for barn og unge. Vi har også vist gjennomføringsevne. Den rødgrønne regjeringens merittliste er full av god SV-politikk som vi fikk i havn.

Som 40-åring er vi også et modent parti i vår beste alder. Et parti som er så heldig å ha med seg mange av dem som var med å starte denne bevegelsen. Men også et parti i en brytningstid, som må forandre og fornye seg selv og svarene våre.

Jeg er SV-er fordi jeg vil forandre og forbedre verden og Norge.

På landsmøtet i 2017 skal SV vedta et nytt arbeidsprogram, altså vår kontrakt med velgerne for den kommende stortingsperioden. Jeg mener det da er viktig at svarene vi skal gi, ikke først og fremst skal handle om å reversere de borgerliges politikk eller å stille Norge tilbake til de rødgrønne årene. Verden forandrer seg for mye til at stillstand er svaret. Vi er nødt til å bevege oss videre.

Jeg er SV-er fordi jeg vil forandre og forbedre verden og Norge. Fordi jeg mener vi fortsatt har en lang vei å gå på viktige områder som likestilling og fordeling av goder. Men også fordi vi må møte samtidens utfordringer med nye svar.

I år gikk SV til valg på å innføre en heldagsskole. Et omstridt navn og diskutert reform, men et svar på reelle og opplevde utfordringer i livet til folk med barn i skolealder i dag. Skoledagen må tilpasses barnas behov og livene til folk. Det betyr at vi må forbedre tiden ungene er på skolen, med mer læring, tid til lek, kultur og idrett og sunn mat. Det vil gi mer tid til å være med familien når ungene er hjemme, det vil virke sosialt utjevnende, det vil gi mer læring og bedre folkehelse. SV viste med utrullingen av barnehagereformen at vi har evne til gjennomføre store reformer. Heldagsskolen skal bli den neste store skole- og velferdsreformen SV gjennomfører.

I 2015 er man ikke partimedlem på samme måte som i 1975.

Norges klimamål for 2020 henger i en tynn tråd, regjeringens omstilling er ikke reell grønn omstilling og det kuttes i Norges internasjonale klimasatsning. Det er behov for et parti som vil noe med klimapolitikken. De rødgrønne hadde regnskogsatsningen, månelandingen på Mongstad og elbilsatsningen. En lyktes ikke med alt, men det var en vilje til å tenke nytt. SVs klimapolitikk for neste stortingsperiode må tørre å ta tak i de store utslippssektorene i Norge, samtidig som en legger på bordet nye store satsninger som vil gi Norge en spydspissposisjon i det internasjonale klimaarbeidet.

Også på andre felt er det behov for et nytenkende SV. Noen av områdene jeg mener det vil være interessant å debattere mer, er personvern i en tid med en mer spent sikkerhetspolitisk situasjon, psykisk helse og dagens ungdomsgenerasjon, internasjonal respons og integreringspolitikk i lys av flyktningsituasjonen og økonomisk politikk i et generasjonsperspektiv.

Min ambisjon er at SV være det mest interessante stedet på venstresida for politisk debatt i Norge. Vi har kultur for stor takhøyde og gode debatter, det bør vi forsterke. 2016 skal være et år for diskusjon og politikkutvikling, i vår egen organisasjon, og rundt oss. Vi bør ha som mål å skape møteplasser, men også å samarbeide med andre aktører som miljø- og fagbevegelse og tenketankene. Det vil være klokt hvis vi skal nå ut til flere.

Kanskje er det derfor andelen av den norske befolkningen som er medlem i et parti er synkende.

 

Brytningstiden for SV består også av at vi står i et naturlig generasjonsskifte. Vi får mange nye, gjerne unge, medlemmer og aktive. De 10.000 medlemmene i 2015 er andre folk enn medlemmene i 2000, 1990 eller 1975.

Hva forventer de av oss? Hvorfor ble de medlem, hva engasjerer de, hvordan vil de bidra? Dette må vi vite mer om og vi må kommunisere langt mer med egne medlemmer. Fra andre undersøkelser vet vi at folk melder seg inn i en organisasjon for å bidra. De vil være med og de vil påvirke.

For å forandre partiet må vi ha hele partiet med. For å gjøre det, må vi bygge en nedenfra-og-opp-kultur, som muliggjør bred deltakelse i hele partiet og hvor det er kort vei fra innmelding til du er med å bidra og å bestemme.

I 2015 er man ikke partimedlem på samme måte som i 1975. Likevel har ikke partiorganisasjonen utviklet seg i nevneverdig grad siden den gang. Kanskje er det derfor andelen av den norske befolkningen som er medlem i et parti er synkende. Det er også valgdeltakelsen. I 2015 var valgdeltakelsen 59 prosent, lavest siden 2003. På grunn av valgloven og partienes nominasjonsprosesser er det i realiteten i underkant av 2 prosent av befolkninga som avgjør personsammensetningen på Stortinget. Jeg vil utfordre denne trenden.

Alle partier må ta et ansvar for å øke den politiske deltakelsen i Norge. Jeg er også sikker på at det vil være lurt for et parti som vil vokse, som SV, å ta dette på alvor og søke å møte noen av disse utfordringene. Framover må vi inkorporere det vi vet om frivillighet, engasjement, folks liv og aktivisme i dagens partiorganisasjon og -kultur. SV kan bli et mer utadvendt og åpent parti, hvor det er lettere å delta og påvirke.

Er det lett å være ny i SV og lett å bli aktivt? Ikke alltid tror jeg.

Jeg vil føre SV i en retning hvor vi  jobber systematisk med å bygge en organisasjon som er solid, men tilrettelagt for moderne aktivisme og frivillighet. Hvor det overordna målet for utviklingen av SVs organisasjon er å få flere medlemmer og hvor det er lett å delta. Som medlem, som lokalpolitiker, som aktivist, som organisasjonsbygger. Hvor medlemskapet er billetten til å være med å utvikle politikk og å forandre Norge.

Vi må diskutere flere måter å gjennomføre nominasjonsprosesser på. Fra før av gjennomfører noen av fylkene primærvalg, hvor alle medlemmene er med å avgjøre hvem som blir fylkets stortingskandidat. Hvordan kan man være aktivt SV-medlem fra sofaen på kvelden? Selv om spanske Podemos har tatt i bruk elektroniske løsninger for uravstemning blant medlemmene, er det få partier som har tenkt veldig nytt på disse feltene.  Vi må også se på egen organisasjonskultur. Er det lett å være ny i SV og lett å bli aktivt? Ikke alltid tror jeg.  Jeg mener vi må bygge en kultur hvor vi lærer av hverandre og hvor vi hele tiden inviterer flere med på laget.

Har du hjertet på venstresida i politikken skal du føle deg hjemme i SV, vi skal romme mange. Vi inviterer nå alle til å være med på å bygge en plattform for en organisasjon som er større og bredere enn i dag. Vi skal være partiet som tør å forandre Norge, i en grønnere, mer liberal, mer rettferdig retning.

Målet er å kaste regjeringen i 2017, men å også å få gjennomslag for vår politikk. Ikke som lillebror som holder Arbeiderpartiet i øret, men som en selvstendig politisk kraft.