FOTO: Artem Gavrysh / Unsplash

Forslaget om avkriminalisering av sexkjøp må forkastes

Nå når sexkjøpsloven igjen er oppe til debatt, må vi synliggjøre både hva forskningen sier, og de interessekonfliktene som må ligge til grunn for diskusjonen.

I norske medier portretteres stadig sexkjøpere og personer som selger sex som likestilte aktører som agerer av fri vilje. Et ferskt eksempel er episoden «Sexarbeider» fra NRKs program «Statens mal for medarbeidersamtale».[1] Dagen etter denne episoden ble sluppet, overleverte Straffelovrådet et forslag om å avkriminalisere sexkjøp til justis- og beredskapsministeren.[2] Straffelovrådet hevder at kjøp av seksuelle tjenester må omfattes av den enkeltes seksuelle selvbestemmelsesrett, og at det går å skille mellom såkalt frivillig og ufrivillig prostitusjon.

Nå når sexkjøpsloven igjen er oppe til debatt, må vi synliggjøre både hva forskning sier om disse ulike gruppene, og de interessekonfliktene som må ligge til grunn for diskusjonen.

Motivasjonen til den største majoriteten av personer som selger sex er overlevelse.

De aller fleste som kjøper sex er menn, og de aller fleste som selger sex er kvinner.[3][4][5]  Transpersoner og skeive er også tydelig representert i den siste gruppen.[6] Majoriteten av personer som selger sex er migranter, som utsettes både i sexhandelen, men også som ulovlige migranter.[7] Majoriteten av de som selger sex er også påvirket av tidligere eller pågående voldsutsatthet.[8]

Motivasjonen til den største majoriteten av personer som selger sex er overlevelse, oftest gjennom penger, men også husly, rusmidler eller for å unngå vold fra tredjepart.[9] [10]  [11] Fattigdom utgjør dessuten det største hinderet for å forlate prostitusjon.[12] [13] Av de som selger sex oppgir 89 % at de vil forlate prostitusjon, men at de ikke har mulighet.[14]

Mens personer selger sex for å overleve, kjøper menn sex for å slippe å forholde seg til den andre partens integritet. Fire forskjellige studier, gjort mellom 2009 og 2022 om sexkjøperes motivasjoner, viser at sexkjøpere søker kvinner som underkaster seg, og som aldri sier nei.[15] [16] Ifølge sexkjøperne er følelsene til personer som selger sex irrelevante, og de forklarer at frakoplingen fra kvinnens opplevelse er en motivasjon for å kjøpe sex.[17] Sexkjøpere lar ikke være å kjøpe sex selv om de vet at den som selger utsettes for tvang eller vold.[18] Derimot skjules volden og tvangen i prostitusjon aktivt av sexkjøpere og halliker for å rasjonalisere sexkjøperens motivasjoner og handlinger.[19]

For de som selger sex innebærer et lovlig sexmarked at konkurransen øker, noe som presser inntektene ned og muligheten til selvbestemmelse minsker.

Et typisk resonnement fra tilhengere av avkriminalisering er at voldsutøvning «skjer» når sexkjøpere ikke kan kjøpe sex lovlig.[20] Følges dette resonnementet videre skulle en avkriminalisering lede til mindre vold. Samtidig mener sexkjøpere i nevnte undersøkelser at det er selve betalingen, ikke lovligheten, som gir dem rett til å utøve vold.[21]

Avkriminalisering innebærer dessuten mindre stigmatisering av sexkjøpere, ettersom deres handlinger ikke lengre er kriminelle. Stigmaet mot personer som selger sex, i land der salg er lovlig, skiller seg derimot ikke mellom land med eller uten sexkjøpslov.[22]

Derimot er både etterspørselen og voldsutsattheten høyere i land der sexkjøp er lovlig.[23] [24] Økt etterspørsel innebærer at flere tvinges til å selge sex.[25] For de som selger sex innebærer et lovlig sexmarked at konkurransen øker, noe som presser inntektene ned og muligheten til selvbestemmelse minsker.[26] Dette gjør at personer som selger sex tvinges inn i farligere situasjoner. For eksempel drepte sexkjøpere og halliker til sammen 84 personer som solgte sex i Tyskland, der sexkjøp er lovlig, mellom 2002-2019.[27] I Sverige, der sexkjøp er ulovlig, ble ingen som selger sex drept av sexkjøpere eller halliker under samme periode.[28]

Vi kan ikke godta at staten har en forståelse av seksualitet som bygger på under- og overordning.

Forholdet mellom sexkjøp og voldsutøvning ligger til grunn for at Tyskland nå innfører og utreder restriksjoner ved sexkjøp.[29] [30] Dette perspektivet, og særlig sexkjøpets nære kobling til menneskehandel, var også i fokus når Sveriges regjering i 2022 økte minstestraffen for sexkjøp fra bøter til fengsel.[31] Den svenske straffeøkningen kan i likhet med det norske Straffelovrådet kritiseres for å utelukkende fokusere på sexkjøperen, istedenfor behovene til personer som selger. Et slikt eksempel er Frankrike, der har migranter som selger sex rett til økonomisk bistand, samt 6 til 24 måneders oppholdstillatelse, for å få mulighet til å forlate prostitusjon.[32] [33] Det er interessant at Norges regjering går i motsatt retning, og utelukkende fokuserer på sexkjøperens rett i det nye lovforslaget.

I den offentlige debatten hevdes det ofte at vi må «lytte til» personer som selger sex for å forstå prostitusjon. Bruken av andres personlige historier for å vinne politiske poeng, er ikke bare en ansvarsfraskrivelse fra forståelsen av prostitusjonens kompleksitet, men er også skadelig for menneskene den berør. De fleste som selger sex utsettes for trusler, vold eller befinner seg i andre traumatiske situasjoner, som gjør det direkte farlig å være offentlig med sine opplevelser fra prostitusjon. Forsøk på å skape en forståelse av et komplekst fenomen basert på enkelthistorier kan dessuten gjøre støttetilbudene snevre og utilgjengelige for personer som selger sex som har komplekse behov. Det er vesentlig at man får fortelle om sine opplevelser på sine egne vilkår.

Men «retten» til å kjøpe sex står i konflikt med kvinners og transpersoners rett til kroppslig selvbestemmelse, frihet fra vold og retten til liv.

Ettersom det ligger i sexkjøpets natur at personen som selger sex både faktisk er underkastet, og forventes underkaste seg sexkjøperen, så går det ikke å snakke om en frivillig grunn for prostitusjon. Legitimering av sexkjøp som et uttrykk for seksuell selvbestemmelse blir derfor synonymt med legitimering av sex uten samtykke, så lenge man betaler for dette.[34] Det er derfor spesielt at forslaget om samtykkelov kommer sammen med forslaget avkriminalisering av sexkjøp.[35] Dette skaper et skille mellom rettighetene til kvinner som selger sex og kvinner som ikke selger sex, samt et syn på den mannlige seksualiteten som både hensynsløs og brutal. Vi kan ikke godta at staten har en forståelse av seksualitet som bygger på under- og overordning.

Skal Straffelovrådets forslag om avkriminalisering av sexkjøp gå videre må alle aktørenes interesser og posisjoner veies mot hverandre. Straffelovrådet mener at sexkjøp bør inngå i den enkeltes seksuelle selvbestemmelsesrett. Men «retten» til å kjøpe sex står i konflikt med kvinners og transpersoners rett til kroppslig selvbestemmelse, frihet fra vold og retten til liv. Rettighetene til personer som selger sex må veie tyngre enn sexkjøpernes og hallikenes interesser. Derfor må vi forkaste forslaget om avkriminalisering, og styrke støttetilbudene til personer som selger sex.

 

Referanser

[1] https://radio.nrk.no/podkast/statens_mal_for_medarbeidersamtale/sesong/1/l_551969ec-e9de-4382-9969-ece9de53826c

[2] regjeringen.no: “Mehl fikk Straffelovrådets utredning om seksuallovbrudd og samtykke”. Nr: 131 – 2022 publisert: 19.12.2022

[3] Jämställdhetsmyndigheten (2021). Prostitution och människohandel. 2021:23, Göteborg: Jämställdhetsmyndigheten s.16

[4] Brottsförebyggande rådet (2022): Köp av sexuella tjänster – En uppfölgning av lagens tillämpning. Rapport 2022:3.

[5] Månsson, S.A. (2018). Prostitution – aktörerna, relationerna och omvärlden. Lund: Studentlitteratur.

[6] Jämställdhetsmyndigheten (2021). Prostitution och människohandel. 2021:23, Göteborg: Jämställdhetsmyndigheten s.17

[7] Crowhurst, Isabel: Caught in the victim/criminal paradigm: female migrant prostitution in contemporary Italy. Modern Italy 17(4), 11.2012, ss. 493-506.

[8] Jämställdhetsmyndigheten (2021). Prostitution och människohandel. 2021:23, Göteborg: Jämställdhetsmyndigheten s. 17

[9] Jämställdhetsmyndigheten (2021). Prostitution och människohandel. 2021:23, Göteborg: Jämställdhetsmyndigheten s.17

[10] Månsson, S.A. (2018). Prostitution – aktörerna, relationerna och omvärlden. Lund: Studentlitteratur. s. 148

[11]  Farley, M., Cotton, A., Lynne, J., Zumbeck, S., Spiwak, F., Reyes, M., Alvarez, D. & Sezgin, U. (2004). Prostitution and Trafficking in Nine Countries. Journal of Trauma Practice, 2(3/4), ss. 33-74. doi:10.1300/J189v02n03_03

[12] Månsson, S.A. (2018). Prostitution – aktörerna, relationerna och omvärlden. Lund: Studentlitteratur. s. 148

[13]  Farley, M., Cotton, A., Lynne, J., Zumbeck, S., Spiwak, F., Reyes, M., Alvarez, D. & Sezgin, U. (2004). Prostitution and Trafficking in Nine Countries. Journal of Trauma Practice, 2(3/4), ss. 33-74. doi:10.1300/J189v02n03_03

[14] Farley, M., Cotton, A., Lynne, J., Zumbeck, S., Spiwak, F., Reyes, M., Alvarez, D. & Sezgin, U. (2004). Prostitution and Trafficking in Nine Countries. Journal of Trauma Practice, 2(3/4), ss. 33-74. doi:10.1300/J189v02n03_03

[15] Farling, M. Bindel, J. og Golding, J. (2009): Men Who Buy Sex: Who they buy and what they know.  Eaves, London, Prostitution Research & Education, San Francisco. s. 20

[16] Senent, R. M. (2019). Men that Buy Inequality: Critical Analysis of Sex Buyers’ Discourse on Prostituted Women and Girls. Asparkía. Investigació Feminista, (35), 23-44  s. 31

[17] Farley et.al. (2011): Comparing Sex Buyers with men who dont buy sex. Psychologists for Social Responsibility Annual Conference Boston, Massachusetts  s.29

[18] Farley et.al. (2022): Men who pay for sex in Germany, and what they teach us about the failure of legal prostitution. Prostitution, research and education. Berlin. s. 30

[19] Farley et.al. (2022): Men who pay for sex in Germany, and what they teach us about the failure of legal prostitution. Prostitution, research and education. Berlin. s. 32

[20] feks: p3.no: “Slikking, rimming og ubegrensede cumshots: Dette er arbeidshverdagen til “Ellen”. Publisert 14.01.2023 [p3.no » Slikking, rimming og ubegrensede cumshots: Dette er arbeidshverdagen til «Ellen»]

[21] Senent, R. M. (2019). Men that Buy Inequality: Critical Analysis of Sex Buyers’ Discourse on Prostituted Women and Girls. Asparkía. Investigació Feminista, (35), 23-44  s. 31

[22] Gwynne, J. (nordicmodelnow.org): MYTH: Legalising Prostitution Reduces Stigma. [MYTH: Legalising Prostitution Reduces the Stigma | Nordic Model Now!]

[23] Farley, M., Cotton, A., Lynne, J., Zumbeck, S., Spiwak, F., Reyes, M., Alvarez, D. & Sezgin, U. (2004). Prostitution and Trafficking in Nine Countries. Journal of Trauma Practice, 2(3/4), ss. 33-74. doi:10.1300/J189v02n03_03

[24] Justis- og beredskapsdepartementet (2014): Evaluering av forbudet mot kjøp av seksuelle tjenester. Publisert på regjeringen.no: [Evaluering av forbudet mot kjøp av seksuelle tjenester (regjeringen.no)]

[25] Justis- og beredskapsdepartementet (2014): Evaluering av forbudet mot kjøp av seksuelle tjenester. Publisert på regjeringen.no: [Evaluering av forbudet mot kjøp av seksuelle tjenester (regjeringen.no)]

[26]  Farley, M., Cotton, A., Lynne, J., Zumbeck, S., Spiwak, F., Reyes, M., Alvarez, D. & Sezgin, U. (2004). Prostitution and Trafficking in Nine Countries. Journal of Trauma Practice, 2(3/4), ss. 33-74. doi:10.1300/J189v02n03_03

[27] Schon, M (2019): “Sex Industry Kills – Prostitution murders and murder attempts in Germany 2002 – today” prostitutionresearch.com

[28] nordic model now (2022): “Decriminalization of the sex trade vs. the nordic model.”  Decrim-vs-the-NM-booklet.pdf (nordicmodelnow.org)

[29] Dearden, L. (2016): German politicians approve new law making it illegal to have sex with prostitutes without a condom. Publisert på independent.co.uk 23.09.2016. [German politicians approve new law making it illegal to have sex with prostitutes without a condom | The Independent | The Independent]

[30] Bindel, J. (2022): Germany’s bordello. Publisert på unherd.com 16.11.2022 [Germany: Europe’s bordello – UnHerd]

[31] Justitieutskottet (2022): Skärpt syn på våldtäkt och andra sexuella kränkningar. Publisert på riksdagen.se [Skärpt syn på våldtäkt och andra sexuella kränkningar Justitieutskottets Betänkande 2021/22:JuU41 – Riksdagen]

[32] Yan, H (2016): France: Prostitution now legal, paying for sex illegal. Publisert på cnn.com 07.03.2016

[France: Prostitution now legal, paying for sex illegal | CNN]

[33] womenforwomenfrance.com: “Residency rights for people leaving prostitution” verifiert: 24/11/2022: [Residency rights for people leaving prostitution – Women For Women France]

[34]  Senent, R. M. (2019). Men that Buy Inequality: Critical Analysis of Sex Buyers’ Discourse on Prostituted Women and Girls. Asparkía. Investigació Feminista, (35), 23-44 s. 39

[35] regjeringen.no: “Mehl fikk Straffelovrådets utredning om seksuallovbrudd og samtykke”. Nr: 131 – 2022 publisert: 19.12.2022

[Mehl fikk Straffelovrådets utredning om seksuallovbrudd og samtykke – regjeringen.no]