Lars Ødegård
FOTO: Hilde Fjærgaard

Funksjonshemmedes menneskerettigheter i politisk praksis

Regjeringens politiske praksis for funksjonshemmedes menneskerettigheter er ikke spesielt tillitsvekkende.

Kan landets største minoritet ha tillit til Støre, spør Helle Cecilie Palmer i Agenda Magasin.

Etter å ha tenkt seg om i mer enn ett år har regjeringen nå valgt å nedsette en juridisk ekspertkomite som skal gi dem råd om hvordan FN konvensjonen om funksjonshemmedes menneskerettigheter (CRPD) skal inkorporeres i norsk lov. Regjeringen har bedt ekspertene om «… særskilt å vurdere inkorporeringen i den norske menneskerettsloven».

Akkurat dette spørsmålet har et enstemmig landsmøte i Arbeiderpartiet gitt et tydelig svar på. Det gjorde de den 17. april 2021 i sitt vedtak om at CRPD skal inkorporeres i menneskerettsloven.

Kan det være fordi de mangler støtte for sitt syn at de velger å be om et slikt ekspertråd?

Det var nok ikke rart at dette landsmøtevedtaket i arbeiderpartiet var enstemmig. Forslaget kom fra arbeiderpartiets programkomite som var ledet av partileder Jonas Gahr Støre. Derfor er det ganske underlig at nettopp en likestillingsminister utgått fra Arbeiderpartiet, i en regjering ledet av arbeiderpartiets leder, søker juristenes råd om hvorvidt en politikk vedtatt av arbeiderpartiets landsmøte bør gjennomføres av Støre-regjeringen?

Kan det være fordi de mangler støtte for sitt syn at de velger å be om et slikt ekspertråd?

Nei, de har solid støtte for sitt syn både i Stortinget, i sivilsamfunnet og hos ekspertorganer.

De har full støtte for inkorporering i menneskerettsloven fra det statlige tilsynsorganet Likestillings- og diskrimineringsombudet (LDO).

Stortingets eget fagorgan, Norsk institusjon for menneskerettigheter (NIM) mener konvensjonen kan inkorporeres i menneskerettsloven, slik de andre ikke-diskrimineringskonvensjonene allerede er innlemmet der.

Også 125 norske sivilsamfunnsorganisasjoner har gitt et slikt syn sin støtte gjennom sivilsamfunnsrapporten fra 2019 om Norges oppfølging av sine forpliktelser etter FN konvensjonen om funksjonshemmede (CRPD).

Selv regjeringspartner Senterpartiet foreslo i Stortinget, den 9.3.2021 at: “Stortinget ber regjeringen fremme forslag om å inkorporere FN-konvensjonen om rettighetene til mennesker med nedsatt funksjonsevne (CRPD) i menneskerettsloven.”

Tilhørende landet største minoritet kan jeg bekrefte at slik politisk praksis ikke er spesielt tillitsvekkende.

Det var i den forbindelse med Stortingets behandling av innstilling 267 S (2022-2021) både Arbeiderpartiet, Senterpartiet og SV uttalte at «… mangel på inkorporering av CRPD i menneskerettsloven er med på å gjøre likestillingskampen for mennesker med nedsatt funksjonsevne vanskeligere.»

Det er også grunn til å minne om at H, V og KrF i forbindelse med behandlingen av ovennevnte innstilling 267S i mars 2021 foreslo å pålegge regjeringen å foreta en utredning om inkorporering av CRPD i norsk lovgiving, ble dette nedstemt av bl.a. Arbeiderpartiet og Senterpartiet. De har nå brukt ett år av sin regjeringstid til selv å foreløpig ende opp med nettopp en utredning som om et års tid forhåpentligvis skal gi svar på om Støre-regjeringen bør gjennomføre den politikken som begge regjeringspartiene har stemt for på Stortinget.

Tilhørende landet største minoritet kan jeg bekrefte at slik politisk praksis ikke er spesielt tillitsvekkende.