FOTO: Håkon Mosvold Larsen / NTB

Vi krever en bedre likestillingspolitikk

Arbeiderpartiets partiprogram må ha en feministisk profil.

Vi er politiske døtre av Gro Harlem Brundtland, og savner arven etter henne når vi leser Arbeiderpartiets første utkast til partiprogram. Det er dette programmet som skal sikre oss valgseier i 2021, og vi mener det krever en feministisk profil.

Misforstå oss rett: Arbeiderpartiet er likestillingspartiet. Vår bevegelse har en lang arv fra fyrstikkarbeiderne der flesteparten var kvinner, til dagens debatter om kontantstøtte, idrett, ytringsfrihet, negativ sosial kontroll og videre til skatte- og arbeidslivspolitikk som sikrer likestilling. Dette er klassisk Arbeiderparti-politikk som vi er stolte av.

Arbeiderpartiet er likestillingspartiet

Samtidig er vi en tid hvor kvinners rettigheter er under angrep i store deler av verden, og vi trenger å være progressive på flere politikkområder.

Vi må ha en ny satsning på kvinnehelse – et område hvor Arbeiderpartiet har alltid gått i front. Vi må fjerne moms på bind og tamponger, og på alle skoler skal det være gratis tilgang på bind. Kulturforskjeller gjør at vi trenger konkrete tiltak for familieplanlegging og forebygging av uønsket svangerskap. Alle skal ha tilgang på prevensjon, og selv få bestemme om de vil ha barn, og eventuelt hvor mange. I tillegg mener vi at Arbeiderpartiet bør avvikle nemndsystemet i abortloven og gi kvinner selv retten til å avbryte svangerskapet inntil lovens ramme på 18 uker. Vi vil også sørge for et offentlig tilbud om samtale for kvinner som ønsker det.

Kvinners rett til å bestemme over egen kropp er mange steder i verden under angrep. Abort er nå forbudt i Polen, og USA har signert en internasjonal anti-abort-erklæring sammen med land som Brasil, Uganda, Saudi-Arabia, Ungarn og Polen. Vi må nå føre en feministisk utenrikspolitikk, og ta kampen for kvinners rett til å bestemme over egen kropp. All bistand må derfor ha likestilling som delmål. Norge må øke støtte til organisasjoner som jobber for trygg abort og seksuelle og reproduktive rettigheter. Når land som Polen forbyr abort, må Norge gi tydelige svar og bruke rollen i FNs sikkerhetsråd til å legge press og vise at vi ikke godtar innskrenkninger i grunnleggende rettigheter.

All bistand må ha likestilling som delmål

Altfor mange kvinner med innvandrerbakgrunn står utenfor arbeidslivet. Derfor må vi lage flere veier inn i arbeidslivet. Språk er en tydelig barriere for mange, og da må vi satse på språkopplæring. Vi må også legge opp til et kompetanseløp, som gjør at mennesker får utdanning basert på det de kan fra før.

Arbeiderpartiet bør gå i front for å utarbeide en handlingsplan for å utjevne kjønnsforskjeller i kriminalomsorgen. Kvinner diskrimineres i fengsel, og ettersom de aller fleste fengslene er bygget for menn, er det få soningsplasser for kvinner. Det bør være kvinnefengsler i alle landsdeler i Norge, og omsorgsansvar bør veie tungt ved avgjørelser om soning i fengsel eller med fotlenke. I tillegg er rusavhengige kvinner spesielt sårbare i et mannsdominert rusmiljø. Derfor trenger vi avkriminalisering og tiltak spesielt rettet mot kvinner i ruspolitikken.

I en tid hvor kvinners rettigheter er under angrep i store deler av verden, må Arbeiderpartiet fortsette å være et tydelig feministisk parti

Vi er stolte av å være med i et parti som bruker kvotering som et viktig virkemiddel for å oppnå likestilling. Kjønnskvotering i styrer er vedtatt i lov, og vi ser effekten. Innad i partiet vårt har vi annenhver kvinne og mann på nominasjonslistene. Det må vi selvsagt fortsette med fordi kvinner skal ha halve makta. Verneplikt for alle – uansett kjønn – er også viktig fordi jenter selvsagt skal ta like stor del i forsvaret som gutter. Vi må fortsette å bruke kvotering som et viktig virkemiddel fremover, for eksempel på studier som er kjønnsdelt.

I en tid hvor kvinners rettigheter er under angrep i store deler av verden, må Arbeiderpartiet fortsette å være et tydelig feministisk parti som går i front i likestillingskampen.