På barrikadene for kvalitet

Et så godt barnehagetilbud som mulig til alle barn bør være det viktigste målet for alle som jobber i og med barnehage.

I et innlegg i Agenda Magasin sår Lina Aas-Eng på nytt tvil om intensjonene og motivasjonen til mange av landets barnehageeiere. Vi finner det derfor nødvendig å kommentere noen av hennes påstander.

Barnehagesektoren er ikke en bransje for superprofitt. Eiere som er villige til å gå på akkord med tilbudet til barna og lønns- og arbeidsvilkårene til de ansatte for egen økonomiske vinnings del, har ingenting i barnehagesektoren å gjøre.

Dine hentydninger om at de ikke bruker tiden og sine ressurser rett, er trist.

Men når eierne av private barnehager leverer et godt barnehagetilbud og gir de ansatte vilkår på nivå med ansatte i kommunale barnehager, mener vi det er på sin plass at eierne får igjen for den innsatsen de legger ned. Mange av disse eierne har tatt risiko og investert egne penger og må kunne få en viss avkastning.

Skal Aas-Eng sine teorier stå seg, må både eierne og ansatte i private barnehager svikte. Det er om lag like mange ansatte og flere pedagoger i de private enn i de kommunale barnehagene.

Vi er stolte av den jobben som de ansatte i private barnehager gjør. De jobber godt, har høy faglig kompetanse og integritet. Dine hentydninger om at de ikke bruker tiden og sine ressurser rett, er trist.

Styrere i private barnehager er mest fornøyde med de ressursene de har til rådighet.

Har ikke skribenten fått med seg det faktum at foreldre i private barnehager, i alle kjente nasjonale foreldreundersøkelser, oppgir at de er klart mer fornøyde med tilbudet enn foreldre med barn i kommunale barnehager?

Dette er fakta, men passer så klart dårlig med ideologien som Aas-Eng baserer sine meninger på. Det er ingen grunn til å så tvil om foreldreundersøkelsene, slik Aas-Eng gjør:

  • I Utdanningsdirektoratets nasjonale brukerundersøkelse fra høsten 2016 svarte hele 38.957 foreldre fra private barnehager og 47.164 foreldre fra kommunale barnehager. Undersøkelsen er frivillig både for kommunene og private barnehageeiere.
  • I foreldreundersøkelsen fra analysebyrået EPSI Norge, som har målt tilfredshet med barnehagene siden 2009, spørres et representativt utvalg av foreldre med barn i private og kommunale barnehager.

Noen ganger kan det være lurt å sjekke om noe er galt før endringer iverksettes.

Styrere i private barnehager er mest fornøyde med de ressursene de har til rådighet, dette gjelder både midler til vikarer og til materiell. Disse styrerne har også bedre bemanning i barnehagen gjennom barnehagedagen. Alt ifølge undersøkelser bestilt av det offentlige.

Noen ganger kan det være lurt å sjekke om noe er galt før endringer iverksettes. Skulle for eksempel partiet Rødt sine eksperimenter settes ut i livet, vil det være et gedigent eksperiment med et barnehagetilbud foreldre er fornøyde med, ansatte stolte av og som ivaretar barnehagens samfunnsoppdrag og mandat på en god måte.