FOTO: Av Quentin Desfarges, CC BY-SA 4.0

Senterpartiets suksessformel

Senterpartiets Framtids-Norge er mangfoldig og levende, med små forskjeller mellom folk og gode tilbud – til alle, uansett hvor du bor.

Noe av det viktigste i politikken er at alle får muligheten til å utfolde sine liv i lokalsamfunn hvor hus reiser seg og lys skrus på – ikke hvor hus forfaller og lys slukkes.

Stjørdal er et godt eksempel på hvordan Senterparties politikk vil forme Norge. Stjørdal er den største vekstkommunen i Trøndelag, utenom Trondheim. Senterpartiet har hatt ordføreren her siden 1999.

Vi er først og fremst opptatt av resultater og innflytelse på vegne av våre innbyggere.

Lenge var det den største Sp-styrte kommunen i Norge, fram til Kongsberg kom inn ved forrige kommunevalg. I 2007 ble kommunen kåret til Senterpartiets utstillingsvindu i kommunepolitikken – og den har vært det siden. Her kommer en liten beretning om vårt prosjekt.

 

Ta hele kommunen i bruk

Senterpartiet er et sentrumsparti opptatt av desentralisering i ordets vide betydning. Vi er pragmatiske i tilnærmingen til politikk og kan i utgangspunktet samarbeide med alle. Vi er først og fremst opptatt av resultater og innflytelse på vegne av våre innbyggere. Så også i Stjørdal.

Det mest gjenkjennelige Senterparti-stempelet på politikken her i Stjørdal finner man nok i bosettings- og tjenestepolitikken. Begge har hatt et klart mål om å ta hele kommunen i bruk. Det har vi lyktes med.

I grendene har vi bevart grendeskoler og barnehager, samtidig som det er innført soner for spredt boligbygging.

Det er mange vekstkommuner i både Trøndelag og Norge ellers, men en svært stor andel av disse opplever en indre sentralisering, der veksten kun kommer i kommunesenteret. Slik var det også i Stjørdal gjennom hele 90-tallet. Stjørdal vokste like mye som nå, men veksten i de gamle kommunedelene Hegra, Skatval og Lånke var til dels fraværende.

Etter 1999 har vi opplevd en vekst ikke bare i disse «gammelkommunene», men også i de mange grendene rundt disse igjen. Bak resultatene ligger ikke noe enkelttiltak, men et bredt spekter av virkemidler. Det påkaller oppmerksomhet langt utenfor vår kommunes grenser.

 

Barnehager, boligbygging og bredbånd

Vi har bygget ut bosenter og idrettshaller i alle de gamle kommunedelene, og det er innført en politikk om at det alltid skal være ledige tomter i boligfelt der. I grendene har vi bevart grendeskoler og barnehager, samtidig som det er innført soner for spredt boligbygging.

Vi har ført en liberal fradelingspolitikk, og i siste periode fikk vi på plass årlige avsetninger til kommunale grendefelt i de ytterste grendene. For neste periode skal de siste lommene av manglende bredbåndsdekning lukkes, og vedlikeholdet på kommunale veier trappes opp.

Alle får muligheten til å utfolde sine liv i lokalsamfunn hvor hus reiser seg og lys skrus på – ikke hvor hus forfaller og lys slukkes.

Det at alle kan få vokse opp i lokalsamfunn som er i vekst og i framgang representerer fullbyrdelsen av et ideal om valgfrihet og mangfold for de mange. I Stjørdal kan alle oppvoksende og tilflyttende finne varierte bo-muligheter, fra leiligheter i en sterkt framvoksende og stadig mer urbanisert by, til store eneboligtomter skjermet fra innsyn fra andre.

I tillegg representerer det også livskvalitet for alle som bor her i dag. Alle får muligheten til å utfolde sine liv i lokalsamfunn hvor hus reiser seg og lys skrus på – ikke hvor hus forfaller og lys slukkes. Som en som er vokst opp på den boplassen lengst unna Stjørdal sentrum i reiseavstand vet jeg noe om hvor mye dette betyr for livskvaliteten i et lokalsamfunn.

 

Senterpartiets bypolitikk

Men Senterpartiets politikk stopper ikke der. Utenfor bygrensene, altså. Det at vi nå har hatt makten gjennom 20 år, i nettopp Stjørdal, har gitt oss en glimrende anledning til å demonstrere dette i praksis. Skepsisen var blant annet stor da vi tok en lederrolle i å gjøre tidenes største kulturinvestering relativt til noen kommunes størrelse gjennom å reise kulturhuset Kimen. Midt i byen vår.

For oss var – og er – dette en like viktig del av realiseringen av våre tanker om desentralisering og tjenester nært folk, som politikken for spredt bosetting. I dag ser vi resultatet: Kimen har blitt en ubetinget suksess, og både «bystjørdalinger» og folk i hele Stjørdals omland (også i randkommunene) kan nå finne hos oss det de tidligere måtte til Trondheim eller Oslo for å oppleve.

 

nyhetsbrevet

 

Derfor har vi da også de mest ambisiøse byutviklingsplanene som noen kommune har underlagt seg. Her på Stjørdal, som et alternativ og et korrektiv til storbyen Trondheim, skal folk se en annerledes, moderne, og klimavennlig by reise seg. Derfor går vi opp i høyden, sier ja til høyhus, legger parkering under bakken over hele sentrumskjernen og bygger parker oppå den. Derfor skal vi også videreutvikle Kimen, og fylle byens sentrum med enda mer handel, opplevelser, liv og aktivitet.

Tjenesteutførelsen vår er gjennomsyret av den samme tankegangen. Det at vi er ledende i Norge på hjemmebaserte omsorgstjenester og velferdsteknologi, handler først og fremst om at folk skal kunne bo så lenge som man vil hjemme i egen bolig. Både i byen og på bygda. Det at folk gjennom hverdagsmestring settes i stand til selv å kunne bestemme når man vil dusje eller smøre seg en brødskive sparer ikke bare kommunen for penger som vi kan bruke på enda bedre tjenester. I tillegg – ja, først og fremst – øker det livskvaliteten til folk.

 

Pragmatisme og forsøksprosjekter

Neste periode vil vi også nyte godt av vår utstrakte vilje til å delta i forsøks- og omstillingsprosjekter. Deltakelsen i et statlig omsorgsprosjekt som mange andre kommuner sa nei til (og mange også var skeptisk til her lokalt) har gitt oss økonomiske muskler til å bygge både en ny demenslandsby etter nederlandsk modell, samt et nytt helsehus med blant annet mange flere korttidsplasser.

For neste periode skal det at vi driver godt gi grunnlag for en utvidet aktivitørtjeneste, samtidig som tiden er inne for å underlegge seg et nytt stort prosjekt: heltidskommunen. For oss handler sistnevnte ikke bare om hensynet til de ansatte, men også om at brukerne vil oppleve større stabilitet, høyere kompetanse, og få færre folk å forholde seg til. Det å ha begge disse perspektivene er viktig for et sentrumsparti som oss.

Satsingen på oppvekst og omsorg illustrerer at Senterpartiet er et velferdsparti.

For skolen har vi et godt ressursgrunnlag for å tenke like innovativt og nytenkende. Det er mulig fordi vi har løftet lærertettheten over landsgjennomsnittet, og nådd den bemanningsnormen i barnehagene som vi lovte at vi skulle nå, før lovkravene trådde inn. Utrullingen av Ipader, som vi startet med, har også vist seg å være en suksess. For neste periode vil vi gradvis utvikle og utvide tilbudet for elevene om sommeren, slik vi gradvis har utviklet det i denne perioden også. Vi vil i tillegg ha forsøksordninger med foreldrefinansiert skolemat. Vi kan ikke vente på statlig finansiert skolemat lenger.

Satsingen på oppvekst og omsorg illustrerer at Senterpartiet er et velferdsparti. Vi er opptatt av en sterk offentlig velferdstjeneste, men kanskje supplert med noen mer private korrektiv enn hva venstresida ønsker. Her har vi ingen ideologiske skylapper.

 

Vi tar forvalteransvar

På Stjørdal har vi ingen storstilt privatisering og konkurranseutsetting, men vi har private barnehager i alle former, en kristen skole, en internasjonal skole, et privat omsorgstilbyderalternativ. I tillegg har vi konkurranseutsatt noen begrensede deler av våre tekniske tjenester. Alt dette er vi godt fornøyd med. Gir det oss bedre tjenester og et bredere tilbud, er vi for det.

En annen ting vi er særdeles godt fornøyd med, er vår etter hvert stadig mer eksklusive tilværelse som en kommune uten eiendomsskatt. Vi er nå den eneste kommunen i Trøndelag som ikke har – eller ikke slår seg sammen med en annen kommune som har – noen form for eiendomsskatt.

På Stjørdal går Senterpartiet til valg på: «Velferd og vekst. I by og bygd. Uten eiendomsskatt.»

Ansvarlig og trygg økonomistyring handler for oss om å overlevere det vi forvalter i enda bedre stand til de som kommer etter oss. Samtidig har vi en sterk motstand mot en skatteform frikoblet fra inntekt og betjeningsevne. Det har sitt utspring i et ønske om at folk skal yte etter evne og få etter behov.

På Stjørdal går Senterpartiet til valg på: «Velferd og vekst. I by og bygd. Uten eiendomsskatt.» Vår politikk kan egentlig oppsummeres i dette: Å overlate i bedre stand vår kommune til de som kommer etter oss. Til alle innbyggere – i alle aldre – over hele Stjørdal.

Kanskje noen kjenner seg igjen, når de hører våre sentrale tillitsvalgte snakke om hva som er vårt mål for Norge?