Stendi-saken vil få store konsekvenser for norsk arbeidsliv

Forskjellen på å være ansatt og å være selvstendig konsulent, er stor og grunnleggende. Akkurat nå avgjøres framtida for tusenvis av norske arbeidsfolk i en rettssal i Oslo.

Den 26. januar startet en av de viktigste arbeidsrettssakene på mange år. Ankesaken i Borgarting lagmannsrett omfatter 22 medlemmer av Fagforbundet som i 2019 gikk til massesøksmål mot Stendi (tidligere Aleris). Kjernen i saken er om omsorgsarbeidere skal være arbeidstakere eller selvstendig næringsdrivende oppdragstakere, såkalte konsulenter.

Våre medlemmer, som har jobbet til alle døgnets tider i omsorgsboliger, krevde fast ansettelse med rett til feriepenger, overtidsbetaling og pensjon, slik alle arbeidstakere i Norge har.

Fagforbundet mener at det kommersielle omsorgsselskapet har hatt store økonomiske fordeler av å behandle medarbeiderne som selvstendig næringsdrivende «konsulenter», og ikke ansatte

Som oppdragstaker/konsulent er man ikke omfattet av arbeidsmiljøloven. Fagforbundet mener at det kommersielle omsorgsselskapet har hatt store økonomiske fordeler av å behandle medarbeiderne som selvstendig næringsdrivende «konsulenter», og ikke ansatte. Selskapet har spart utgifter til overtid, sykelønn og pensjon for medarbeiderne, samtidig som de har unnlatt å betale arbeidsgiveravgift til det offentlige.

 

Krav om etterbetaling

I søksmålet ligger krav om etterbetaling på opp mot halvannen million kroner per person. Saken ble ført i Oslo tingrett i 2019, og i dommen fra tingretten fikk 13 av saksøkerne delvis medhold i kravet om fast ansettelse eller ble tilkjent erstatning. Men erstatningene var langt lavere enn saksøkernes krav. Stendi vant fullt ut mot 11 av saksøkerne.

Fagforbundet kan ikke leve med at dommen i Stendi-saken blir stående. Dommen fra tingretten er sprikende, og skaper stor uklarhet om hvilke rettigheter norske arbeidsfolk har, og om hva en arbeidstaker er.

Dommen fra tingretten er sprikende, og skaper stor uklarhet om hvilke rettigheter norske arbeidsfolk har, og om hva en arbeidstaker er

Motparten og deres støttespillere sier at saksøkerne var velinformerte og velvillige enkeltpersonforetak, som både fikk bedre lønn og større frihet. Vi i fagbevegelsen vet derimot er at mange arbeidstakere er blitt lurt, villedet og tvunget til å etablere enkeltpersonforetak i en rekke næringer og bransjer. Saksøkerne har fortalt om dette i sine vitneforklaringer i tingretten.

 

Rovdrift på medarbeidere

De har jobbet opptil åtte og et halvt døgn i strekk, med bare ti timers hvile. I starten trodde de det kom til å gå greit, men etter hvert ség trøttheten og utbrentheten inn. «Jeg har bytta bort friheten min» uttalte en av saksøkerne under første runden i tingretten. Hverdagen var på grunn av kontinuerlig jobbing preget av søvnproblemer og dårlig humør. En annen av saksøkerne fortalte at mens samboeren hans kjempet for livet til deres for tidlig fødte datter, viste sjefen ingen medfølelse og krevde at han måtte stille på jobb, eller skaffe noen andre.

For å sitere Bjørgulv Braanen i Klassekampen: «Konsulent-tittelen er en eneste stor løgnaktig forskjønning som har til hensikt å tildekke det reelle utbyttingsforholdet. Som konsulent mister man ethvert vern som myndigheter, fagforeninger og organiserte arbeidsgivere har etablert for å beskytte den enkelte arbeidstaker, som for eksempel regulert arbeidstid, retten til pensjon, betalt sykefravær, overtidstillegg, yrkesskadeforsikring og vern mot oppsigelse og annen urimelig behandling.»

På toppen av det hele hadde flere av «konsulentene» i Aleris/Stendi en klausul i kontrakten om at de ville få 100 000 kroner i bot hvis de brøt den på noe vis – blant annet ved å snakke om kontrakten til andre.

 

Flere søksmål på vent

Utfallet av Stendi-saken er viktig for hele den kommersielle velferdsbransjen. For det har også i andre velferdsselskaper vært omfattende bruk av selvstendig næringsdrivende. Fagforbundet har tidligere støttet medlemmer som vant en tilsvarende sak mot selskapet Baos i Drammen tingrett. Dessuten har ytterligere 40 omsorgsarbeidere i Stendi reist likelydende søksmål, som er blitt satt på vent i påvente av dom i denne saken. Utfallet av saken i Borgarting lagmannsrett vil også være førende for deres krav. Fagforbundet mener det er viktig at saksøkerne vinner Stendi-saken for å få ryddet opp i hele bransjen.

Utfallet av Stendi-saken er viktig for hele den kommersielle velferdsbransjen

Lønna arbeid er for de fleste av oss eneste inntektskilde, og trygghet for inntekt er viktig. Det handler om grunnlag for livsopphold. Slik er det også for saksøkerne i denne saken. Arbeidsmiljøloven har som formål å verne arbeidstakere, og den ble til for at de ikke skulle måtte stå alene opp mot arbeidsgiver som er den mektigste parten i det forholdet. Sterke krefter i næringslivet har lenge ivret for det motsatte, og at den maktbalansen som arbeidsmiljøloven har gitt folk flest igjen skal tippe til fordel for arbeidsgiverne.

 

Setter arbeidsmiljøloven ut av spill

Til tross for at saksøkerne ikke vant fram på alle punkter i Oslo tingrett, har Stendi-saken forandret den private velferdsbransjen og endret Stendis praksis. Stendi har redusert bruken av oppdragstakere/selvstendig næringsdrivende vesentlig, og har som mål å avvikle denne praksisen. Våre medlemmer som vant fram i første rettsrunde forteller nå en helt annen historie, etter å ha fått fast jobb. Som fast ansatte jobber de mindre og tjener mer enn de gjorde som «konsulenter».

Et annet lyspunkt fra første runde i retten er at Oslo tingrett ikke fant saken EØS-relevant, i motsetning til påstanden fra motparten. Det betyr at det ikke er en konflikt mellom den norske arbeidsmiljøloven og EØS-avtalen når det gjelder arbeidstakerbegrepet.

 

Stolt av medlemmene

Men dersom dommen fra tingretten blir stående, er det all grunn til å tro at Stendi og andre selskaper vil gå tilbake til å bruke selvstendig næringsdrivende uten rettigheter, istedenfor ansatte. Dette vil undergrave arbeidsmiljøloven og føre til at flere arbeidstakere får beskjed om å bli oppdragstakere.

Oslo tingretts dom inneholder en oppskrift for en slik ansvarsfraskrivelse

Oslo tingretts dom inneholder en oppskrift for en slik ansvarsfraskrivelse. Den åpner døra på vidt gap og skaper hull i det etablerte arbeidstakervernet og retten til å varsle om kritikkverdige forhold uten å motta reaksjoner. Derfor er det viktig for hele fagbevegelsen at denne dommen blir overprøvd.

Vi er stolte av våre medlemmer, som fører kampen for et anstendig arbeidsliv videre. Vi vil fortsette til vi har vunnet. Målet vårt er at lagmannsretten skal klargjøre hvilke regler som gjelder i et seriøst arbeidsliv, og at Stendi skal dømmes til å betale våre medlemmer det det faktisk koster å ha folk på jobb i Norge.