FOTO: GPE/Carolina Valenzuela

Går på skole uten å lære

Visste du at en av fire skolebarn i verden går på skolen uten å lære?

Hele 130 millioner barn, en fjerdedel av alle skolebarn i verden, går på skolen uten å tilegne seg de mest grunnleggende ferdigheter. Norge har en historisk rolle å spille for å sørge for kvalitetsutdanning til alle barn.

Foreldre over hele verden deler noe universelt, uavhengig av kultur, rikdom eller hva slags samfunn de lever i; de ønsker at barna deres skal vokse opp sunne og glade, og de er alle enige om at utdanning er en nøkkel til en slik oppvekst.

Det er ikke tilfeldig hvem som faller utenfor.

Det er altfor mange foreldre som ikke får dette ønsket oppfylt. Utviklingen går heldigvis riktig vei. Globalt er antall barn som ikke går på skole nesten halvert siden år 2000, men fortsatt mangler mer enn 260 millioner barn og unge et skoletilbud og hele 130 millioner barn i verden har fullført fire år på skolen uten å lære å lese og skrive.

 

Ikke tilfeldig hvilke barn som ikke får utdanning

Det er ikke tilfeldig hvem som faller utenfor. Barn er ofte ekskludert på grunn av fattigdom, kjønn, etnisitet, religion, funksjonsnedsettelse eller hvor de bor.

Utdanning er viktig for hvert enkelt menneske og for samfunnet. Velfungerende, deltakende, stabile og fredelige lokalsamfunn avhenger av at barn og unge får muligheten til å lære. Utdanning inkluderer, skaper vekst og reduserer ulikhet.

Derfor er utdanning en menneskerett og dette er grunnen til at verdens ledere i FNs bærekraftsmål lover at alle barn og unge skal få kvalitetsutdanning innen 2030. Men med dagens finansiering av utdanning, vil vi ikke nå dette målet før i 2080.

Utviklingslands egne budsjetter er den største kilden til å finansiere utdanning. Mange utviklingsland forsøker å øke inntektene sine og å gi utdanning en større del av budsjettet. Giverland må oppfylle sine internasjonale løfter om å bidra til å bygge gode skattesystemer og å hindre illegitime kapitalstrømmer ut av utviklingsland.

Men utviklingsland er også avhengige av ekstern finansiering til å bygge sterke og bærekraftige utdanningssystemer.

nyhetsbrevet

 

Må femdoble utdanningsstøtte for å komme i mål

Hvor mye trengs? Den norsk-initierte internasjonale kommisjonen for finansiering av utdanning anslår at det årlige internasjonale bidraget må femdobles for å komme i mål innen 2030; fra 16 til 89 milliarder dollar. Giverland må prioritere utdanning høyere. Utdanningsbistanden bør økes fra 10 til 15 prosent av bistandsbudsjettet. Norge er blant landene som prioriterer utdanningsbistand høyt. I flere andre land ser vi dessverre en negativ trend.

Historisk sett har utdanning for disse barna vært grovt underfinansiert.

Norge er i år gjest i G20. Takket være Norges innsats for global utdanning, har den norske regjeringen troverdighet og tyngde til å overbevise andre givere til å støtte opp om utdanning. Vi håper statsminister Erna Solbergs og utenriksminister Børge Brende vil gjøre alt som står i deres makt for å gripe følgende muligheter i år:

For det første er det slik at sårbarhet og konflikt, diskriminering og skolepenger er noen av hovedårsakene til at barn ikke går på skole. Mangel på førskoleopplæring hindrer barn fra de mest marginaliserte familiene fra å lære når de begynner skolen. Det Globale Partnerskapet for Utdanning (GPE) er det eneste globale fondet som støtter grunnutdanning i de fattigste landene. GPE er godt rustet til å hjelpe land med å etablere gode utdanningssystemer for alle barn og å fjerne de største hindrene for utdanning. Men skal GPE lykkes med sitt oppdrag, så trenger fondet støtte til langsiktig finansiering.

For det andre må vi sørge for at barn i humanitære kriser og konflikter også får utdanning. Historisk sett har utdanning for disse barna vært grovt underfinansiert. Men fondet Education Cannot Wait, som ble lansert i fjor, er allerede godt i gang med å oppskalere støtten.

Vi kan ikke la denne muligheten gå fra oss.

For det tredje bør vi støtte opp om initiativet til utdanningsfinansiering gjennom Verdensbanken og andre internasjonale utviklingsbanker. De har mulighet til å mobilisere penger fra andre kilder enn bistandsbudsjetter. Dette kan mangedoble utdanningsstøtten i form av billige lån til de eksisterende fondene og sikre utdanning til enda flere barn.

 

Hvert eneste barn må få muligheten til å lære

For å holde løftet vårt om at hvert eneste barn skal gå på skole og lære innen 2030, må vi holde stø kurs for å sikre læring for de som står bakerst i køen. Norge kan bidra til at barns og foreldres fremtidsdrømmer går i oppfyllelse. Kunnskap er den viktigste humane kapitalen. Vi kan ikke la denne muligheten gå fra oss.

nyhetsbrevet