FOTO: Rawpixel/Unsplash.com

Integrering er en investering

Integrering koster, men vil lønne seg på sikt. Vellykket integrering skaper mer tillit og et robust samfunn

Restriktiv, ansvarlig og human. Så godt som alle politiske partier i dagens Norge er enige i at dette er veien å gå i innvandringspolitikken. Problemet er bare at debatten har en tendens til å spore av.

Ofte overser man verdien og den langsiktige lønnsomheten av god integrering

Når vi skal begrunne en restriktiv innvandringspolitikk, henvises det gjerne til kulturforskjeller, barnefattigdom, religion og kriminalitet. Disse forholdene handler imidlertid ikke om innvandring. Men om integrering.

 

To tanker samtidig

Ofte overser man verdien og den langsiktige lønnsomheten av god integrering. Vi må klare å ha to tanker i hodet samtidig. Streng og rettferdig innvandringspolitikk kan og bør kombineres med økt innsats for integrering.

Dette krever politiske prioriteringer og villigheten til å investere. Arbeiderpartiets integreringsutvalg er et forsøk på å løfte denne prioriteringen. Men hvor er regjeringspartiene?

 

Vil lønne seg på sikt

Integrering koster. Det er sant. Men integrering vil likevel lønne seg på sikt. Integrering handler om å gi mennesker muligheten til å klare seg selv, og til å kunne bidra til noe større.

Hvor er regjeringspartiene?

Det vil gi store gevinster for den enkelte og samfunnet som helhet. Før vi får avkastning, må vi imidlertid investere. Det er her de politiske partiene må kjenne sin besøkelsestid

 

Språk bør prioriteres

Når statsbudsjettet skal behandles i Stortinget, bør det for eksempel settes av betydelige midler til tilrettelegging for bedre og raskere språkopplæring.

Som integreringsutvalget påpeker, bør vi fokusere mer på å hente inn personell i skoler, på legevakter, og i barnehager som er dyktige språkutviklere og tolker.

 

Nettverk og smarte løsninger

Videre bør man prioritere å støtte aktiviteter som hjelper til å bygge sosiale nettverk på tvers av kulturer og bakgrunn. En styrking av skole-foreldre-samarbeidet bidratt til dette.

 Det hele handler om fellesskap. Her kan alle bidra.

Flere tilskudd må også på plass for å skape smarte løsninger som bidrar til økt sysselsetting, samt tettere oppfølging av innvandrerfamilier. Samtidig må offentlige og private jobbe bedre sammen for å finne frem til de tiltakene som fungerer.

 

Frivilligheten er viktig

Frivillighet bør i tillegg fremmes som integreringsverktøy. Den gode jobben som er blitt gjort i Vadsø, i regi av den lokale turnforeningen, er ett av mange eksempler på at en dugnad for integrering fungerer.

Det hele handler om fellesskap. Her kan alle bidra. Derfor må frivillighet være med på å danne grunnlag for aktivitetstilbudene for asylsøkere, uten at det skal kreves arbeidstillatelse for all type frivillig deltakelse.

 

Vi er alle like

Alle mennesker, uansett bakgrunn, ønsker å bli sett, hørt, akseptert og inkludert. Selv om vi er skrudd sammen på forskjellige måter, er mye av kjernen i livene våre lik. På et grunnleggende nivå er vi mest opptatt av å ha mat på bordet, kunne betale regninger, undre oss over hvordan våre barn skal lykkes, irritere oss over bilkøer og bompenger, og så videre.

Integrering lønner seg virkelig.

Vi ønsker også alle å være en del av et felleskap der de som faller utenfor får hjelp til å komme sterkere tilbake. På mange måter er dette essensen i vårt demokrati. For å ta best mulig vare på det, må alle spille på lag. Integrering har en nøkkelrolle her. Integrering lønner seg virkelig.

 

Ta integreringen på alvor

Barn av innvandrere er generelt overrepresentert i tunge profesjonsstudier, og vil utgjøre en stor andel av våre fremtidige leger, ingeniører og farmasøyter. Dette sier noe om hva Norge kan tjene på å legge til rette for at flere blir integrert raskere. Men da må vi ta integreringsdebatten på alvor.

Vi er ikke immune mot polariseringen.

Arbeiderpartiets integreringsutvalg har kommet med et godt, velfundert utgangspunkt. Vil regjeringspartiene svare? Vil budsjettene gi rom for et samfunn med tettere sosiale bånd, og dermed en tryggere og bedre hverdag for flere?

Vi holder ikke akkurat pusten.

 

Tillit og robuste samfunn

Norge er mangfoldig og vårt samfunn er ikke splittet, slik noen påstår. Men vi er ikke immune mot polariseringen og kan ende opp med å bli det.

Vellykket integrering kan skape mer tillit og robuste samfunn. Dette vil igjen skape større verdier for fremtiden. Da er det på sin plass at vi investerer mer i integrering nå.