FOTO: Fagforbundet

Løs filosofering rundt kvalitet og signifikans

Fagforbund-leder Mette Nords angrep på NHO Service og Handels undersøkelse av kvalitet og effektivitet i offentlig sektor, Kvalitet19, krever et svar.

Etter flere ukers nedlagt arbeid fra Fagforbundets Thomas Tallaksens side, dokumentert gjennom jevnlig kontakt med NHO Service og Handel for hjelp til å forstå hvert steg av metodikken og hvor alle tall er hentet fra i Kvalitet19, er det ikke overraskende at Mette Nord vil at det skal produseres en «metodegjennomgang.» Gledelig er det imidlertid at hun ikke finner noe å peke på som endrer konklusjonene fra det omfattende arbeidet som er nedlagt.

I Mette Nords siste innlegg i debatten i Agenda Magasin om tjenestekvalitet i omsorgstjenester, pekes det på to forhold som påstås kritikkverdige:

 

Kvalitet: Fagforbundet mener at kvalitetsindikatorene «antall med kartlagt ernæringsstatus» og «antall hjemmeboende med kognitiv svikt med tilbud om dagaktivitet,» som brukes i undersøkelsen ikke sier noe om kvaliteten på tilbudet til de eldre, men kun at de har et tilbud. Det er derfor et kvantitativt fremfor et kvalitativt mål. Det pekes altså på at selv om ernæringsstatus er kartlagt og/eller det er tilbud om dagaktivitet, så kan disse tilbudene være dårlige.

 Det vi imidlertid stiller oss bak, er et ønske om bedre og bredere systematisk rapportering på kvalitetsindikatorer.

I notatet som ligger til grunn for Mette Nords påstand skrives det at «kvalitet er et stort og vidt begrep det er mulig å putte mye inn i,» og at «det kan diskuteres om det i det hele tatt lar seg gjøre å måle kvalitet.» I og med kvalitetsindikatorene i Kvalitet19 er hentet fra Nasjonale Kvalitetsindikatorer fra Helsedirektoratet, mener tydeligvis Helsedirektoratet at målene indikerer noe om kvalitet på tjenestene. NHO Service og Handel mener det er mer relevant å legge Helsedirektoratets vurdering av dette til grunn enn Fagforbundets filosofering rundt hva kvalitet egentlig betyr og som da ender med konklusjonen «Kvalitet til stryk.»

 Det vi imidlertid stiller oss bak, er et ønske om bedre og bredere systematisk rapportering på kvalitetsindikatorer i kommunesektoren og som vi selv har tatt til orde for gjentatte ganger.

 

Sammenheng mellom grad av innkjøpte tjenester og kvalitet: I Fagforbundets notat finner de for øvrig selv på at NHO Service & Handel påstår det er en signifikant sammenheng mellom grad av innkjøpte tjenester og kvalitet på tjenenestene. En slik sammenheng hadde vært en spektakulær nyhet.

NHO Service og Handel ønsker velkommen debatt rundt hvordan måling av kvalitet og kostnadseffektivitet i det offentlige kan forbedres.

I notatets ingress siteres jeg på at «Selv om også kommuner som driver tjenester i egenregi gjør det bra, viser resultatene at blant de kommunene som gjør det best, så er det overvekt av kommuner som samarbeider med private.» NHO Service og Handel oppsummerer simpelthen resultatene av undersøkelsen! Vi sier ingen ting om statistiske signifikante sammenhenger, OLS og T-tester, kun hva som observeres av andel kjøp fra eksterne i kommunene som presterer best i Kvalitet19.

Det er nærliggende å tro at Fagforbundet forstår at analysen ikke påberoper noen slik signifikant sammenheng i og med de selv må skrive at «det virker å være hovedpoenget når NHO-SH og Kaltenborn presenterer resultatene.» Dette kunne Mette Nord også ha kvittert ut om dette var tilfellet gjennom å spørre i den lange e-postutvekslingen mellom Thomas Tallaksen og NHO Service og Handel om metodikken bak Kvalitet19, dersom hun var i tvil og reelt sett ønsket å ha en diskusjon rundt kvalitet.

 

NHO Service og Handel ønsker velkommen debatt rundt hvordan måling av kvalitet og kostnadseffektivitet i det offentlige kan forbedres. Nå som Fagforbundet har satt seg grundig inn i tallmateriale og metodikk ønsker vi gjerne å invitere til samarbeid om fremtidige utgaver av analysen. Om det nitide arbeidet som er nedlagt i å forsøke å rive ned konklusjonene fra Kvalitet19 kunne blitt brukt til å sammen gjøre effektivitets- og kvalitetsanalyser enda bedre, hadde det bidratt med langt større verdi for samfunnet.

Det er det som er NHO Service og Handels mål, og det er et mål vi forhåpentligvis deler med Fagforbundets leder.

 

Les alle tidligere innlegg i debatten under: